PROVOZNÍ PODMÍNKY OD 1. ZÁŘÍ 2020 VZHLEDEM KE COVID – 19

01.09.2020

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Měření teploty bude probíhat jen při podezření na infekční onemocnění.
 • Doporučení - zákonný zástupce (přivádějící osoba) vstupuje do budovy školy v roušce.
 • Zákonný zástupce (přivádějící osoba) si u vchodu desinfikuje ruce.
 • Zákonní zástupci (přivádějící osoby) dodržují v areálu školy i v budově doporučené rozestupy 2m, neshlukují se.
 • Zákonný zástupce (přivádějící osoba) se v budově a areálu školy zdržuje pouze nezbytnou dobu.
 • Každé dítě musí mít na svém místě v šatně čistou roušku v uzavíratelném obalu pro případ projevů infekčního onemocnění v průběhu dne. V tomto případě je zákonný zástupce ihned informován a je povinen si své dítě neprodleně vyzvednout.
 • Pobyt dalších osob v budově školy je omezen. V případě, že budete chtít školu navštívit, volejte předem ředitelce školy.
 • Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).
 • Škola pravidelně informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech zákonné zástupce a jimi pověřené (přivádějící) osoby, zaměstnance školy, děti.
 • Případné onemocnění dítěte hlásí zákonný zástupce třídní učitelce.
 • Případné onemocnění zaměstnance je hlášeno ředitelce školy.
 • Zákonný zástupce (přivádějící osoba) předává dítě učitelce - dítě nesmí vykazovat jakékoli příznaky infekčního onemocnění, včetně covid-19. V případě, že dítě jeví příznaky infekčního onemocnění již při příchodu do školy, není do školy přijato.
 • Děti vzhledem k přísným bezpečnostním opatřením nenosí do školy žádné hračky.
 • Organizace doplňkových aktivit školy, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné, bude vycházet z aktuální epidemiologické situace podle "semaforu" Ministerstva zdravotnictví (dále jen "MZdr"). Budou upřednostňovány aktivity a projekty probíhající v budově a areálu mateřské školy.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

 • U vstupu do budovy školy, v každé třídě jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy školy si každý pracovník důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu na pracovišti.
 • Velmi důležité je časté a intenzivní větrání tříd a heren, a to nejlépe okny - čerstvým vzduchem. Větrání tříd a herny se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně mezi jednotlivými činnostmi i během nich /třídní učitelka, školnice, uklízečka/.
 • Každý den v provozu čističky vzduchu ve všech třídách /školnice, uklízečka/.
 • Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí do školy, po zahájení vyučování, při pobytu dětí venku, po odchodu dětí ze školy /školnice, uklízečka/.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Umývárny jsou vybaveny tekutým mýdlem v dávkovačích , jednorázovými rukavicemi, dezinfekčním gelem na ruce a jednorázovými papírovými ručníky /doplňuje školnice, uklízečka - denně/.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno dle potřeby i několikrát denně.
 • Je kladen důraz na dezinfekci (prováděna je podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel, stolů, prostory WC, šatny, hračky, učební pomůcky, podlahy, zábradlí, telefony, dálkové ovládače, klávesnice a počítačové myši, odpadové nádoby atd.). Je nutné vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Nelze společně skladovat čisté a použité prádlo.
 • Školní výdejna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je důležité, aby se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C.

ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU

 • Platí obecná doporučení MZdr podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor -

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblastiochrany-verejneho-zdravi.pdf.

 • Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY

COVID-19

 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit "oddělení dětí, které vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 • Škola věnuje zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) a u jednotlivých dětí s příznaky infekčního onemocnění postupuje takto:
 • V případě, že dítě jeví příznaky infekčního onemocnění již při příchodu do školy, není do zařízení přijato.
 • V případě, že se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, je dítě izolováno do samostatné místnosti a je informován zákonný zástupce, který je povinen si dítě okamžitě vyzvednout a telefonicky kontaktovat praktického lékaře.
 • V izolaci pobývá dítě a zaměstnanec školy, který na něj dohlíží, až do doby převzetí zákonným zástupcem.
 • V izolaci používá dítě s podezřením na nákazu i jeho dohled ochranné prostředky.
 • Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný a větratelný, dle možností s umyvadlem, mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí. Pro účely izolace by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti. Tato toaleta nesmí být v době využití izolace používána dalšími osobami.
 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranného prostředku dýchacích cest.
 • Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekčním onemocněním, potvrzením od pediatra.

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U DÍTĚTE NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
 • V případě, že se ředitelka školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách KHS.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti, zákonné zástupce nezletilých dětí a svého zřizovatele.
 • V důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZdr) nebo z důvodu nařízení karantény znemožnění osobní přítomnosti ve škole mají mateřské školy povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

 • Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 • Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZdr. dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů, že ředitel školy maximální výši úplaty poměrně sníží podle délky omezení nebo přerušení provozu, trvá-li délka omezení 7 nebo přerušení provozu více než 5 dnů. To platí i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.