Zápis do MŠ 2020

01.06.2020

Výsledky přijímacího řízení do první třídy MŠ Plaňany:

Seznam přijatých dětí:

Sezanm nepřijatých dětí :


Aktuální informace k zápisu do MŠ v nouzovém stavu


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií COVID - 19 vydalo opatření k organizaci zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021.

Podle zmíněného nařízení se uskuteční zápis do MŠ bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Termín zápisu bude od 4. května 2020 do 15. května 2020, v případě osobního podání bude

termín jen 4. května 2020 od 8.00 do 15.00 hodin.

Po přijetí všech potřebných dokumentů Vám bude sděleno registrační číslo, podle kterého zjistíte, jak bylo rozhodnuto.

Rozhodnutí bude zveřejněno 1. 6. 2020 na stránkách školy a na vstupních dveřích školy.


Podání žádosti

1. do datové schránky školy ID: hbamcmj

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): skolkaplanany@seznam.cz

3. poštou na adresu: MŠ Plaňany, Tylova 184, 281 04 Plaňany

4. osobní podání: jen v pondělí 4. května 2020 od 8.00 do 15.00 hodin


Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
  • datum narození
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu)
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola)
  • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

  • jméno a příjmení tohoto zástupce
  • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.


Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz. formulář ke stažení níže)

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.Ostatní informace:

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.


Dokumenty k zápisu:

Formulář žádosti  o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Čestné prohlášení k očkování dítěte

Informace o kritériích při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání


Vytištěné dokumenty je možné si po telefonické domluvě vyzvednout v MŠ.