Zápis do MŠ 2021

04.05.2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PLAŇANY, okres Kolín

V termínu od 2. - 16. 5. 2021 proběhne zápis do mateřské školy.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  1. osobním podáním 14. 5. 2021 od 12.30 - 15.00 hodin v ředitelně školy BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE a pouze jedním zákonným zástupcem dítěte,

  2. do datové schránky školy- hbamcmj

  3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce /skolkaplanany@seznam.cz/.Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží,

  4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně).

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Žádost si stáhnete s webu msplanany.cz v sekci Zápis 2021, nebo vyzvedněte v budově MŠ Plaňany

  • Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.

  • Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu - email, DS, pošta- zašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte/

  • Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte

Opatření proti COVID 19 -v den zápisu se prosím dostavte v roušce s požadovanou dokumentací. Dodržujte instrukce zaměstnanců školy, kteří vás dovedou k ředitelně, kde budete vyzváni k předložení dokumentů.

V Plaňanech 16.3.2021 Eva Juráňová, ředitelka školy