Znovuzahájení provozu MŠ od 25.5. 2020

07.05.2020

Milí rodiče,

Za určitých podmínek bude od 25.5. znovu obnoven provoz naší školky.

Za tímto účelem byla vydána, a zřizovatelem schválena, podrobná opatření, která si prosím pozorně přečtěte níže nebo  v přiloženém dokumentu.

Dále je přiloženo čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění pro rodiče dětí, které do školky nastoupí. To je též možno si vyzvednout u vchodu do MŠ.


INFORMACE PRO DĚTI ZE 3. třídy

Z technických důvodů budou děti ze 3.tř. , které jsou přihlášené k docházce od 25.5. rozděleny do tříd v budově Duhovky!


PODMÍNKY PRO PROVOZ MŠ PLAŇANY od 25.5.2020

Informace pro zákonné zástupce dětí byly zpracovány na základě Metodického pokynu MŠMT ze dne 30. 4. 2020.

 1. PŘÍCHOD K MŠ A POHYB PŘED BUDOVOU MŠ

 • Minimalizujte velké shromažďování osob před budovou MŠ.

 • Před budovou MŠ dodržujte rozestupy .

 • Před budovou MŠ platí povinnost zakrytí úst i nosu.

 1. V PROSTORÁCH MŠ

 • Dbejte pokynů zaměstnanců MŠ. Snahou bude, aby se osoby v šatně neshromažďovaly. Pokud budete vyzváni, počkejte prosím venku.

 • Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a zdržuje se v MŠ pouze nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).

 • Po vstupu do budovy MŠ si doprovázející osoba vydezinfikuje ruce. Dezinfekce je umístěna u dveří.

 • Po přezutí a převlečení dítěte předáte dítě pedagogovi v šatně, pro I. třídu platí na vrchní chodbě. Pedagog dohlédne na mytí rukou dítěte, dítě převede do třídy, po důkladném umytí vodou a tekutým mýdlem ( 20-30s.). Doprovázející osoba nesmí vstupovat do umýváren.

 • Dětem bude při vstupu do třídy měřena teplota bezkontaktním teploměrem.

 • Doprovázející osoba nesmí vstupovat do třídy.

 • MŠ důrazně doporučuje, aby osoba, která přivádí a vyzvedává dítě, nebyla uvedena v rizikové skupině osob.

 • MŠ doporučuje, aby se doprovázející osoby nestřídaly.

 • Celodenní provoz v MŠ bude v rouškách, platí jak pro děti, tak pro personál.

 • Při kontaktních činnostech budou platit roušky, při jídle, pití, pobytu venku a odpočinku povinnost roušky nebude.

 • Veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány, dle přihlášených dětí, v neměnných skupinách a se stálým pedagogickým i provozním personálem, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před COVID 19. Skupiny budou eliminovat vzájemný kontakt mezi sebou, vyjma kontaktu na zahradě, která je svoji rozlohou dostatečně velká a zajišťuje dostatečné rozestupy mezi dětmi jednotlivých tříd. Pro každou skupinu dětí je vyčleněna jedna třída v " Duhovce".

 • Je zakázáno, aby si děti do MŠ nosily hračky, popř. jiné předměty.

 • Dejte dítěti do sáčku 2 čisté roušky, jednu ponechte v šatnové skříňce v igelitovém pytlíku .

 • Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.

 • Veškeré aktivity s dětmi budou probíhat v prostoru MŠ a zahrady MŠ. K opuštění prostoru by došlo v situacích, které by to nezbytně vyžadovaly, např. provozní havárie.

 1. PODEZŘENÍ NA NÁKAZU COVID - 19

 • Nikdo (tzn. dítě ani doprovázející, vyzvedávající osoba) s příznaky infekce dýchacích cest, se zvýšenou teplotou a jinými příznaky COVID - 19 nesmí do MŠ vstoupit. (K běžným příznakům se řadí - rýma, kašel, zvýšená teplota, ztráta čichu, chuti.)

 • Pedagog má právo nepřevzít dítě, které vykazuje příznaky COVID - 19.

 • Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID - 19 v průběhu pobytu v MŠ, bude umístěno pod dohledem pedagoga (popř. zaměstnance MŠ) v tělocvičně. Zákonný zástupce bude neprodleně informován, a je povinen si dítě neprodleně vyzvednou. O podezření na nákazu se informuje spádová hygienická stanice.

 1. RÁMCOVÁ PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ

 • Školní stravování proběhne dle stanoveného běžného režimu (viz. Režim dne, Stravovací řád, Provozní řád) za zvýšených hygienických opatření dětí i zaměstnanců MŠ.

 1. OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 3. Onemocnění srdce a /nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.

 4. Porucha imunitního systému, např.

 1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

 2. při nádorové léčbě,

 3. po transplantaci solidních orgánů a / nebo kostní dřeně.

 1. Těžká obezita (BMI nad 40kg/m2)

 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/ náhradu funkce ledvin (dialýza).

 4. Onemocnění jater (primární i sekundární).

6.DÍTĚ (OSOBA ŽIJÍCÍ VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI) PATŘÍ DO RIZIKOVÉ SKUPINY

 • Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 • MŠ důrazně doporučuje, aby zákonní zástupci dítěte zvážili tyto rizikové faktory, a rozhodli o účasti dítěte v MŠ s tímto vědomím.

7.PŘI PRVNÍM PŘEDÁNÍ DÍTĚTE V MŠ PŘEDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE TYTO PODEPSANÉ DOKUMENTY:

(Všechny tyto dokumenty naleznete na webových stránkách školy, popř. v tištěné podobě při vstupu do MŠ.)

 1. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 2. Podmínky provozu MŠ (tento dokument).

Podmínky provozu MŠ Plaňany se mohou změnit v souvislosti se změnou epidemiologické situace, popř. na základě nařízení (doporučení) Vlády ČR a MŠMT. O případných změnách budete neprodleně informováni.

Na základě Metodického pokynu MŠMT vypracovala: Eva Juráňová, ředitelka MŠ

V Plaňanech 7.5.2020Podmínky s podpisem zřizovatele ke stažení v pdf:

Čestné prohlášení pro rodiče ke stažení a tisku: