Provoz a denní režim

Provoz

Provoz školy je celodenní od 6.30 do 16.00 hodin.

V měsíci červenci a srpnu je provoz maximálně na 5 týdnů přerušen. Zákonní zástupci jsou o uzavření MŠ nejméně 2 měsíce předem informováni. V období Vánoc je provoz přerušen maximálně na jeden týden. Provoz lze ze závažných důvodů omezit nebo po projednání se zřizovatelem přerušit i v jiném období a to zejména z organizačních nebo technických důvodů, pokud uvedené skutečnosti znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Tuto informaci zveřejní ředitelka neprodleně po rozhodnutí o uzavření.

Omlouvání dětí

Dopředu známou nepřítomnost dítěte oznámí rodiče v dostatečném předstihu zapsáním do sešitu "Omlouvání dětí" nebo nahlášením učitelce. Zákonní zástupci omlouvají nemocné děti tentýž den nejpozději do 7,00 hod., a to telefonicky na číslo 321792244 nebo písemně do sešitu umístěného u vstupních dveří nebo na e-mail: skolkaplanany@seznam.cz. Ve vazbě na úhradu za školní stravování nelze brát na pozdější omluvení zřetel. Nestihne-li zákonný zástupce stravné včas odhlásit, má právo si první den oběd pro dítě vyzvednout ve školní kuchyni, a to od 11.15 do 11.30 hod do vlastních nádob. Na následující dny děti omlouvají zákonní zástupci písemně do stejného sešitu nebo telefonicky nebo na e-mail. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně. Jedná-li se o dlouhodobou nepřítomnost dítěte v MŠ -oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost ředitelce písemně, popř. doloží vyjádřením lékaře (doporučená rekonvalescence, atp.) Zákonní zástupci informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.