Praktické informace

Provoz

Provoz školy je celodenní od 6.30 do 16.00 hodin.

V měsíci červenci a srpnu je provoz maximálně na 5 týdnů přerušen. Zákonní zástupci jsou o uzavření MŠ nejméně 2 měsíce předem informováni. V období Vánoc je provoz přerušen maximálně na jeden týden. Provoz lze ze závažných důvodů omezit nebo po projednání se zřizovatelem přerušit i v jiném období a to zejména z organizačních nebo technických důvodů, pokud uvedené skutečnosti znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Tuto informaci zveřejní ředitelka neprodleně po rozhodnutí o uzavření.


Denní režim


Organizace činností 1. třídy

 • 6.30 - 9.00 spontánní hry, řízená výchovná činnost ve skupinách, individuální přístup, cvičení

 • 9.00 - 9.20 spontánní i řízená výchovná činnost, plnění činností rozvíjejících smyslové, manipulačně-technické, sebeobslužné, tělesné, estetické a mravní stránky osobnosti dítěte.

 • 9.30 - 11.30 příprava a pobyt venku

 • 11.30 - 12.00 příprava na oběd a oběd

 • 12.00 - 14.00 příprava na odpočinek a odpočinek minimálně 20-30 min na lehátku, poslech pohádek, postupné vstávání, odpolední aktivity, specifické aktivity, spontánní hry

 • 14.00 - 14.15 tělovýchovná chvilka, hygiena

 • 14.15 -14.30 svačina

 • 14.30 - 16.00 odpolední zájmové činnosti, skupinové řízené činnosti, pohybové aktivity, individuální práce s dětmi, logopedie, spontánní hry do odchodu dětí, společenské hry, pobyt venku

Organizace činností 2. třídy

 • 6.30 - 9.10 spontánní hry dle volby dětí, řízená výchovná činnost ve skupinách, individuální přístup, cvičení

 • 9.10 - 9.40 spontánní i řízená výchovná činnost, plnění činností rozvíjejících smyslové, manipulačně-technické, sebeobslužné, tělesné, estetické a mravní stránky osobnosti dítěte, práce skupinová i individuální

 • 9.40 - 11.40 příprava a pobyt venku

 • 11.40 -12.10 příprava na oběd a oběd

 • 12.10 -14.30 odpočinek a relaxace u poslechu pohádky nebo četby na pokračování, odpolední aktivity, volné hry, skupinové aktivity např. hra na flétnu, skupinová řízená činnost, pohybová chvilka nebo jiné pohybové aktivity, vždy za respektování individuality dítěte

 • 14.30 - 16.00 svačina, odpolední zájmové činnosti, skupinové řízené činnosti, spontánní hra, pobyt venku, společenské hry, individuální práce.

Organizace činností 3. třídy

 • 6.30 - 8.45 spontánní hry dětí, řízená výchovná činnost ve skupinách, individuální práce, ranní cvičení nebo tělovýchovná chvilka, relaxační činnosti, hygiena, svačina / mohou svačit samostatně již od 8.00 /

 • 8.45 - 9.15 spontánní i řízená výchovná činnost, práce skupinová i individuální

 • 9.15 - 11.15 příprava na pobyt venku a pobyt venku

 • 11.15 - 12.00 příprava na oběd a oběd

 • 12.00 - 13.30 odpolední aktivity - poslech pohádky nebo četby na pokračování, relaxace, volné hry, individuální práce, skupinová řízená činnost, pohybová chvilka nebo jiné pohybové aktivity, vždy za respektování individuality dítěte

 • 13.30 - 13.45 svačina

 • 13.45 - 16.00 odpolední zájmové činnosti, skupinové řízené činnosti, spontánní hra do odchodu dětí, individuální práce s dětmi, logopedická cvičení, pobyt venku.

Tento režim činností dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku.


Omlouvání dětí

Dopředu známou nepřítomnost dítěte oznámí rodiče v dostatečném předstihu zapsáním do sešitu "Omlouvání dětí" nebo nahlášením učitelce. Zákonní zástupci omlouvají nemocné děti tentýž den nejpozději do 7,00 hod., a to telefonicky na číslo 321792244 nebo písemně do sešitu umístěného u vstupních dveří nebo na e-mail: skolkaplanany@seznam.cz. Ve vazbě na úhradu za školní stravování nelze brát na pozdější omluvení zřetel. Nestihne-li zákonný zástupce stravné včas odhlásit, má právo si první den oběd pro dítě vyzvednout ve školní kuchyni, a to od 11.15 do 11.30 hod do vlastních nádob. Na následující dny děti omlouvají zákonní zástupci písemně do stejného sešitu nebo telefonicky nebo na e-mail. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně. Jedná-li se o dlouhodobou nepřítomnost dítěte v MŠ -oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost ředitelce písemně, popř. doloží vyjádřením lékaře (doporučená rekonvalescence, atp.) Zákonní zástupci informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.