Úřední deska

Školní řádMateřská škola Plaňany, okres Kolín

Školní řád MŠ Plaňany

Identifikační údaje školy:

Mateřská škola Plaňany, okres Kolín, Tylova 184, 281 04 Plaňany

IČO: 48665231

Ředitelka školy: Eva Juráňová

Telefon: 321792244, e-mail:skolkaplanany@seznam.cz. webhttps://www.msplanany.cz/

Datová schránka: hbamcmj

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání:

Na adrese Plaňany, Tylova 184, kde je umístěna 1. a 2. třída a

na adrese Plaňany, Pražská 28, kde je umístěna 3. třída.

Obsah:

 1. Úvodní ustanovení

 2. Základní cíle mateřské školy

 3. Přijímací řízení do MŠ

 4. Práva dítěte a povinnosti dítěte

 5. Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte

 6. Práva MŠ

 7. Docházka, organizace a způsob vzdělávání v MŠ

 8. Platby v MŠ

 9. Evidence dítěte

 10. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 11. Podmínky zacházení s majetkem školy a druhých osob ze strany dětí

 12. Závěrečná ustanovení

 1. Úvodní ustanovení

Ředitelka MŠ Plaňany, okres Kolín, Tylova 184, v souladu s § 30 odstavec 1 zákona č.561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Zřizovatelem MŠ je městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany. MŠ je zařazena do sítě škol, má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Mateřská škola Plaňany, Tylova 184 má 3 třídy.

Dvě třídy má přímo v budově MŠ, každá s kapacitou 28 dětí. Naplněnost těchto dvou tříd z 24 na 28 je na základě výjimky udělené zřizovatelem. Odloučené pracoviště, třída s kapacitou 20 dětí je v budově ZŠ Plaňany. Děti jsou rozděleny do tří tříd podle věku. Do1. třídy jsou zařazovány děti 3-4 leté . Do 2. třídy jsou zařazovány děti 4-5 leté i starší. Do 3. třídy jsou zařazovány děti ve věku 5-6 (7) let.

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Předškolní výchova a vzdělávání podporují rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílejí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání. Navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let. (V případě dvouletých dětí - nová účinnost od 1. 9. 2020).

Školní vzdělávací program

Pedagogický kolektiv MŠ Plaňany se řídí ve své práci Školním vzdělávacím plánem (ŠVP), který nazval "Cestujeme za sluníčkem" a z něj vycházejících třídních vzdělávacích programů (TVP). ŠVP je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem předškolní výchovy (RVP PV). Je přístupný na informačním panelu při vstupu do MŠ i na webu MŠ. Rodiče jsou se ŠVP stručně seznámeni na první třídní schůzce a dále pak podrobněji na schůzkách během roku. Písemně je umístěn v šatně MŠ, kde si ho mohou prostudovat, popř. mohou požádat o jeho kopii. Aktuální témata jednotlivých třídních vzdělávacích programů jsou umístěna u vstupu do tříd a rodiče se podle zájmu mohou na jejich úpravách podílet.

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

Při plnění základních cílů vzdělávání ŠVP postupuje v souladu se zásadami uvedenými v §2 odst.1 školského zákona a ustanoveními vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.

Informace o průběhu vzdělávání

Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu. Zákonní zástupci mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a na třídních schůzkách. Informace od ředitelky MŠ mohou získat při konzultačních dnech /časově vyvěšeno na dveřích ředitelny/. Ředitelka MŠ může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

Provoz mateřské školy

Provoz školy je celodenní od 6.30 do 16.00 hodin. V měsíci červenci a srpnu je provoz maximálně na 5 týdnů přerušen. Zákonní zástupci jsou o uzavření MŠ nejméně 2 měsíce předem informováni. V období Vánoc je provoz přerušen maximálně na jeden týden. Provoz lze ze závažných důvodů omezit nebo po projednání se zřizovatelem přerušit i v jiném období a to zejména z organizačních nebo technických důvodů, pokud uvedené skutečnosti znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Tuto informaci zveřejní ředitelka neprodleně po rozhodnutí o uzavření.

 1. Přijímací řízení do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Ředitelka, po dohodě se zřizovatelem, zajistí zveřejnění přesného termínu na plakátech nejen v Plaňanech, ale i v přilehlých obcích, vyhlášení místním rozhlasem, dále na www stránkách školy i na informační nástěnce v budově školy s dostatečným předstihem. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Tyto děti jsou přijímány přednostně. Ředitelka dále rozhoduje o přijetídítěte, popř. o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu (§179 odst. 3) nebo umístěné v tomto obvodu v dětském domově, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (účinnost od 1. 9. 2017), nejméně třetího roku věku (účinnost od 1. 9. 2018), a to vždy do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školním rejstříku. Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí. Seznam obsahuje jméno dítěte, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu dítěte.

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzení zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (netýká se dětí s povinnou školní docházkou a odloženou školní docházkou), má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Dítě k předškolnímu vzdělávání je možno přijímat i během školního roku, pokud je volná kapacita.

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává mateřská škola zastoupená ředitelkou ve správním řízení rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Zákonní zástupci obdrží při zápisu žádost o přijetí do mateřské školy, písemné informace o přijímání dětí i s kritérii přijímání. Žádost vrátí řádně vyplněnou, podepsanou, potvrzenou lékařem, v určeném termínu ředitelce školy. Každé žádosti je přiděleno registrační číslo. O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení. Nejdéle do 30 dnů od podání žádosti je zveřejněn seznam uchazečů pod registračními čísly a výsledek přijímacího řízení. Seznam je zveřejněn na veřejně přístupném místě v mateřské škole po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání za oznámená. Rozhodnutí je také možno vyzvednout osobně v ředitelně školy proti podpisu zákonného zástupce. Zákonným zástupcům dětí, které nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání je zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Při přijetí dítěte upřesní ředitelka s rodiči případnou adaptační dobu, dny a délku pobytu v těchto dnech, způsob a rozsah stravování po dobu pobytu v MŠ tak, aby dítě, je-li v době podávání jídla v MŠ přítomno, se stravovalo vždy. Zákonní zástupci jsou povinni při nástupu dítěte poskytnout veškeré informace, nutné k řádné evidenci dítěte. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti. Při nástupu do MŠ předají zákonní zástupci vyplněný evidenční list dítěte, osobní dotazník o dítěti, popř. pověření zletilých osob k vyzvedávání dítěte z MŠ. Pokud budou zákonní zástupci požadovat změnu sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu dohodnout s ředitelkou.

K docházce do ZŠ může být zařazeno i dítě, které dosáhne 6 let do konce kalendářního roku. Zákonní zástupci však musí s dítětem navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu.

Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany Povinné předškolní vzdělávání sed vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 1. Práva dítěte a povinnosti dítěte

MŠ dbá na zajištění zákonných práv dítěte:

 • na kvalitní výchovu a vzdělávání směřující k rozvoji všech schopností a dovedností a rozvoj dle individuálních předpokladů a nadání, na respektování jako jedince s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu

 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí, zvláště ochranu před sociálně patologickými jevy fyzickými i psychickými (drogy, násilí, šikana, apod.), informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a negativně ho ovlivňovaly

 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně

 • na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi

 • na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví

 • na ochranu soukromí, svobodného myšlení, užívání vlastní kultury, jazyka a náboženství, právo na chování přiměřené věku, na přátelství, na respektování barvy pleti, rasy či sociální skupiny

 • na výběr kamarádů dle vlastního výběru

 • na svobodný pohyb ve školních prostorách, které jsou k tomu určeny

 • na odpočinek odpovídající jeho věku

 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky, na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, na kompetentní dozor v zájmu bezpečnosti a ochrany jeho zdraví

 • další práva vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu

 • při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem

 • pokud je ve třídě MŠ vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka MŠ podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji

Děti jsou povinny dodržovat pokyny, s nimiž byly seznámeny a plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. Poučení dětí provádí škola přiměřeně k věku dítěte:

Povinnosti dítěte

 • neopouštět třídu, budovu, zahradu mateřské školy bez vědomí učitelky nebo jiné pověřené osoby

 • řídit se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob a chránit zdraví své i ostatních

 • respektovat práva druhých, dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ

 • nedopouštět se projevy rasismu a šikany

 • snažit se dodržovat pravidla kulturního a společenského chování

 • nenosit do MŠ cennosti, peníze, atp. ( MŠ za případnou ztrátu neodpovídá)

 • nenosit do MŠ předměty ohrožující zdraví a mravní výchovu dětí

 • neničit majetek školy

 • další povinnosti dětí vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu

 1. Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí i o vzdělávacím programu

 • na využití individuálního adaptačního režimu při vstupu dítěte do MŠ - dohodnout vhodný postup s učitelkou, ředitelkou (např. postupné prodlužování pobytu dítěte v MŠ, atp.)

 • na konzultování výchovných i jiných problémů svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy, právo na poradenskou činnost, na informovanost o prospívání svého dítěte o jeho pokrocích v rozvoji a učení, právo na informování o všem, co se v MŠ děje

 • na spolupráci a obohacování výchovného programu školy, podílet se na dění v MŠ,

 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, podat stížnost k ředitelce školy, aby ta ji v zákonné lhůtě vyřídila nebo postoupila nadřízeným orgánům

 • hodnotit činnost MŠ v dotaznících

 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu

 • na informaci k poskytnutí písemného souhlasu k fotografování dítěte a umístění na webových stránkách školy

 • pověřit vyzvedávání dítěte jinou osobou (písemný formulář u učitelek ve třídách), zhodnotit rizika související s předáním dítěte pověřené osobě mladší 18 let, zvláště sourozencům. Děti pak budou vydány pouze zákonným zástupcům nebo osobám uvedeným v těchto formulářích, či v evidenčních listech.

Další práva zákonných zástupců dětí vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání. Zákonní zástupci jsou povinni:

 • přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, (opakované pozdní příchody pro dítě budou brány jako závažné porušování povinné péče o dítě),

 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

 • předávat dítě čisté, vhodně upravené a oblečené, na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

 • vyzvedávat dítě osobně, popř. osobou po sepsání pověření o vyzvedávání jinou osobou, a to do konce provozní doby převzít dítě od učitelky

 • dítě nelze vydat jiné nepověřené osobě jen po telefonické domluvě

 • zajistit, aby dítě nenosilo do MŠ nebezpečné věci ohrožující zdraví dětí, je zakázáno do MŠ vstupovat se střelnými, bodnými, paralyzujícími i perkusními zbraněmi, třaskavinami, petardami, distribuovat zde návykové látky (drogy, alkohol, cigarety),

 • platit včas stravné a úplatu za předškolní vzdělávání (do 15. dne v měsíci),

 • oznamovat škole podle §28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (změny telefonních čísel, bydliště, pojišťovny, atp.),

 • chovat se v šatně a areálu školy tak, aby nabyl ničen majetek MŠ a aby děti nebyly rušeny při odpočinku nebo výchovných činnostech,

 • hlásit změny ve zdravotní způsobilosti dítěte na docházku v MŠ (vznik alergie, závažné onemocnění), uzpůsobit oblečení, obuv hrám i potřebám dětí,

 • dodržovat stanovenou organizaci provozu MŠ a vnitřní režim školy, řídit se školním řádem,

 • při vzájemném styku dospělých a dětí dodržovat pravidla slušného chování,

 • vyzvednout dítě neprodleně z MŠ v případě jeho onemocnění v průběhu dne na základě telefonické informace učitelky,

 • oznámit předem známou nepřítomnost dítěte v MŠ, není-li předem známa, omluvit dítě neprodleně,

 • označit věci dětí, uzpůsobit věci a oblečení potřebám dětí, dát jim do MŠ náhradní oblečení,

 • v případě odkladu povinné docházky dítěte je třeba informovat vedení MŠ nejpozději do konce dubna, pokud má dítě mít v MŠ i nadále místo a pokračovat v docházce a následně je doložit kopií rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydané příslušnou základní školou a doplnit o výsledky odborných vyšetření, na základě kterých byl odklad udělen

Porušování těchto povinností může vést ke správnímu řízení, jehož důsledkem může být i ukončení docházky dítěte do MŠ. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, pedagog se je pokusí kontaktovat telefonicky a zároveň informuje ředitelku školy, dále se obrátí na obecní úřad, který se případně může obrátit na policii ČR se žádostí o pomoc.

 1. Práva MŠ, práva a povinnosti pedagogických pracovníků

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění oznámeném zákonnému zástupci jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonným zástupcem nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy stanovený tímto řádem,

 • doporučí ukončení v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Práva pedagogických pracovníků

 • v zájmu ochrany zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jiným infekčním onemocněním kdy je podezření, že dítě není zdravé, může učitelka požádat o doložení lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte a také po vyléčení vyžadovat potvrzení od lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí,

 • nezodpovídat za hračky a jiné předměty a cennosti / i řetízky, náušnice/ přinesené dětmi do MŠ

 • nevydat dítě tomu, kdo není uveden v evidenčním listu nebo nemá od zákonných zástupců sepsáno pověření o vyzvedávání dítěte, pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v MŠ a pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonem, informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejich pokynů, kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, případně se obrátí na policii

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole, aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy

 • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání

 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

Povinnosti pedagogických pracovníků

 • pedagogický pracovník je povinen vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání

 • chránit a respektovat práva dětí

 • chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování svým přístupem k výchově a vzdělávání

 • vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj

 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nímž přišel do styku

 • zákonnému zástupci poskytovat informace spojené s výchovou

 1. Docházka, organizace a způsob vzdělávání v MŠ

Předávání dětí:

Mateřské škola je s celodenním provozem od pondělí do pátku od 6.30 do 16.00 hodin. Děti se scházejí od 6.30 do 8.00 hodin, jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby zákonných zástupců. Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí v průběhu celého dne od doby, kdy je převezmou od zákonných zástupců, až do doby, kdy je předají zákonným zástupcům nebo jimi pověřeným osobám. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než zákonnému zástupci dítěte. Předáním dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě končí povinnost mateřské školy vykonávat nad dítětem dohled. Po převzetí dítěte nenechá zákonný zástupce dítě nebo i svůj doprovod /sourozence dítěte nebo jiné osoby/ se volně bez dozoru pohybovat po zahradě, šatně a prostorách MŠ. Zákonní zástupci, kteří vyzvedávají děti po obědě, činí tak od 12. 00 do 12.15 v první třídě a do 12.30 ve druhé a třetí třídě. Odpoledne pak od 14.30 do 16.00 hodin. Budova MŠ je uzamčena v době od 8.00 do 12.00 hodin a v době od 12.30 do 14.30 hodin.

Zákonní zástupci předávají dítě do třídy učitelce. Předávají dítě čisté, zdravé, případné náznaky nemoci jí nahlásí. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme u děvčátek dlouhé vlasy upravené do culíků a nenošení řetízků, prstenů a dlouhých náušnic.

Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte a délku jeho pobytu v těchto dnech a zároveň i způsob a rozsah jeho stravování.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně (od 8.00 do 12.00). Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky nebo osobně. Po návratu dítěte, žáka do školy písemně v docházkovém sešitu s uvedením důvodů absence (týká se dětí s povinnou školní docházkou).

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

 1. Individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné docházky dítěte do MŠ

 2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

 3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle §38a školského zákona

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen tuto skutečnost oznámit řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

 1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu dítěte

 2. uvedené období, ve kterém má dítě být individuálně vzděláváno,

 3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na poslední týden v listopadu a náhradní termíny na druhý týden v prosinci. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Uzavření MŠ

V době hlavních prázdnin je provoz na 4 až 5 týdnů po dohodě se zřizovatelem přerušen. Je to zpravidla dva poslední týdny v červenci a první dva nebo tři týdny v srpnu. Přerušení provozu oznámí ředitelka školy zákonnému zástupci nejméně dva měsíce předem. V době prázdnin je provoz většinou omezen na dvě třídy. Děti z odloučeného pracoviště docházejí do budovy MŠ. Škola je uzavřena také v době mezi vánočními svátky. Přesný rozsah přerušení určí ředitelka po projednání se zřizovatelem.

Organizace činností během dne:

Organizace dne je stanovena pouze orientačně. Touto organizací respektujeme biorytmus dětí, jejich tempo a nároky na vzdělávání. Po celý den převládá u dětí hra jako dominantní metoda. V průběhu dne se střídají spontánní a řízené činnosti, které vycházejí ze zájmu a potřeb dětí a jejich vývojových a věkových zvláštností. Důležitým kritériem pro uspořádání dne je zajištění správné životosprávy. Jsou to intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku a potřebný odpočinek u mladších dětí probíhající v ložnici na lehátkách, u starších dětí na matračkách. Zajišťujeme pitný režim. Pro správný tělesný rozvoj pravidelně zařazujeme do režimu dne cvičení nebo tělovýchovné chvilky vždy s doplněním o zdravotní cviky. Cvičení většinou probíhá v tělocvičně, kde se třídy vystřídají, v letních měsících i venku. Jinak je tělocvična využívána i ke hrám 1. třídy.

Provoz mateřské školy a režim MŠ

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6.30 do 16.00 hodin. Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.00, jinak podle aktuální potřeby rodičů. Budova se v 8.00 zamyká a otevírá se v 12.00 hodin, poté se zamyká ve 12.30 a odpoledne se ve 14.30 odemyká. Prostory MŠ jsou monitorovány kamerami.

Děti jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných školou. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na hlavní nástěnce a podrobnosti u jednotlivých tříd. Doporučujeme nástěnky sledovat.

Omlouvání dětí

Dopředu známou nepřítomnost dítěte oznámí rodiče v dostatečném předstihu zapsáním do sešitu "Omlouvání dětí" nebo nahlášením učitelce. 

Zákonní zástupci omlouvají nemocné děti tentýž den nejpozději do 7,00 hod., a to telefonicky na číslo 1. třída 732 592 763, 2.třída 732 592 774, 3.třída 722 442 405 nebo písemně do sešitu umístěného u vstupních dveří nebo na e-mail: skolkaplanany@seznam.cz. Ve vazbě na úhradu za školní stravování nelze brát na pozdější omluvení zřetel. Nestihne-li zákonný zástupce stravné včas odhlásit, má právo si první den oběd pro dítě vyzvednout ve školní kuchyni, a to od 11.15 do 11.30 hod do vlastních nádob. Na následující dny děti omlouvají zákonní zástupci písemně do stejného sešitu nebo telefonicky nebo na e-mail. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně. Jedná-li se o dlouhodobou nepřítomnost dítěte v MŠ -oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost ředitelce písemně, popř. doloží vyjádřením lékaře (doporučená rekonvalescence, atp.) Zákonní zástupci informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

Akce pořádané mateřskou školou

Škola je povinna zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. Za škodu způsobenou dítěti (resp. úraz) odpovídá právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy. Informace o připravovaných akcích na každý měsíc najdou rodiče na informační nástěnce nebo na letáku na dveřích třídy. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně informační nástěnky sledovat. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu v MŠ a při akcích organizovaných MŠ. MŠ je pojištěna u pojišťovny Kooperativa.

 1. Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ je platba, která je pro rodiče povinná. Je nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Její výše se vypočítává z výše neinvestičních nákladů na provoz na jedno dítě v uplynulém roce. Výše úplaty je stanovena směrnicí, kterou vydává ředitelka. Výši úplaty stanovuje ředitelka po projednání se zřizovatelem a je stanovena na celý školní rok. Úplata se hradí vždy od doby přijetí do MŠ, a to i v případě, že dítě do MŠ nedochází a není mu písemně docházka ukončena. V měsíci červenci a srpnu se výše úplaty poměrně krátí. Dítě omluvené na celou dobu prázdnin úplatu neplatí.

Děti, které mají předškolní vzdělávání povinné a děti s odloženou školní docházkou a děti se zdravotním postižením úplatu neplatí. Zdravotním postižením se rozumí mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžná postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. O prominutí úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitel školy (Školský zákon, §165, odst. i) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne měsíce, pokud ředitelka nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Platbu je možno provést převodem na účet MŠ č.ú. 9273120287/0100. Úplatu si mohou rodiče platit každý měsíc zvlášť nebo najednou do konce kalendářního roku.

Vzdělávání "dalšího dítěte" (vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu mateřské školy, může se ve zbývající době vzdělávat "další dítě", které není započteno do počtu dětí v MŠ pro účely posouzení souladu s počtem zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení). Výše úplaty v tomto případě je stanovena na 2/3 z celodenní výše úplaty.

Osvobození od úplaty

Na základě potvrzení Úřadu práce bude výjimečně zákonný zástupce dítěte osvobozen od úplaty v případě, že pobírá sociální příplatek nebo je fyzickou osobou, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče. Zákonní zástupci, kterých se osvobození týká, podají u ředitelky školy písemnou žádost o osvobození na příslušném formuláři a každý měsíc prokáží dokladem do 15. dne splatnosti úplaty příslušného měsíce potvrzení o přiznání sociálního příplatku.

Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je vyvěšena u jídelníčku. Součástí stravného je i pitný režim.

Způsob platby je buď složenkou, kterou obdrží zákonný zástupce na začátku měsíce od vedoucí ŠJ nebo může platit převodem na účet školy 9273120287/0100. Splatnost je do 15. v daném měsíci. Za včas odhlášenou stravu se částka zúčtuje v následujícím měsíci. Za neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje. Rodiče samostatně předloží ústřižek složenky ke kontrole vedoucí ŠJ, a to v předem stanovené dny v měsíci /do 15./, Termíny k úhradě jsou rodiče povinni bezpodmínečně dodržet.

Úplata za školní stravování dítěte je také platba pro zákonné zástupce povinná. Je-li dítě v době podávání jídla v mateřské škole, stravuje se vždy.

9.Evidence dítěte

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte, přihlášku ke stravování. Zákonní zástupci nahlásí učitelkám každou změnu do Evidenčního listu. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Dohled nad bezpečností dětí

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo areál MŠ, připadá na jednu pedagogickou pracovnici maximálně 20 dětí. Při úrazu dítěte o události a provedeném opatření informuje MŠ neprodleně zákonného zástupce dítěte, který rozhodne o dalším postupu při ošetření dítěte. V případě nutnosti škola zařídí doprovod dítěte do zdravotnického zařízení. Při zvýšeném počtu dětí při specifických činnostech bude na bezpečnost dětí dbát další pedagogická pracovnice, ve výjimečných případech dospělá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a je v pracovně právním vztahu k MŠ. Při zajišťování výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména

 • Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

 • Při pobytu dětí v přírodě se využívají pouze známá místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství. Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky

 • Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu MŠ, kontrolují pedagogičtí pracovníci, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny.

 • Dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí i jejich schopnostem.

 • Při aktivitách pracovních a výtvarných rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění při kterých je nezbytné použít nástroje, vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a pod dohledem pedagoga.

Předcházení rizikům

V případě dětí předškolního věku je v podstatě vhodnější mluvit o preventivním působení. Základem prevence je vytvoření sociálních kompetencí dítěte, kdy si dítě prostřednictvím prožitkového učení osvojí schopnost rozhodovat se, volit z více alternativ, nést za volbu odpovědnost a poznávat její důsledky. V oblasti prevence předcházení rizikům má škola zpracovaná pravidla chování dětí, se kterými jsou děti nejen seznámeny, ale často opakováním procvičovány. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově, činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb. Při vyhledávání rizik bare v úvahu možné ohrožení dětí při vzdělávání, při přesunech dětí v rámci školního vzdělávání a při účasti dětí školy na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku dětí, jejich schopnostem, fyzické i duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu. Škola podle ŠVP seznamuje nenásilnou formou s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví dětí a jejich bezpečnosti. Jejich součástí je mimo jiné dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí, problematika první pomoci a úrazů, prevence sociálně patologických jevů, ochrana před sexuálním zneužíváním.

Ochrana před sociálně patologickými jevy:

 • Děti jsou seznamovány přiměřenou formou s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, vandalismu, virtuální závislosti, patologického hráčství, kriminality a jiných rizikových forem chování (šikana), aj. Dětem jsou vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 • "Nezdravé" vztahy v kolektivu /nepřátelství, diskriminaci, násilí/ řeší pedagogické pracovnice již v počátcích. Opakující se "nezdravé" chování budou pedagogové zaznamenávat a seznamovat s ním zákonné zástupce dítěte. Následně jim mohou doporučit pomoc školských poradenských zařízení (PPP).

 • Při zvlášť závažném chování či jednání, které není běžné u dětí předškolního věku, bude sepsán zápis a ředitelka toto oznámí zákonnému zástupci dítěte. Spolu se dohodnou na dalším postupu. Pokud nebude zjednána náprava, je škola povinna informovat Odbor sociálně právní ochrany v Kolíně.

 • Škola je povinna oznámit orgánu sociálně právní ochrany dětí skutečnosti, které nasvědčují, že je dítě zanedbáváno nebo týráno.

 • Všem osobám je v prostorách školy zakázáno kouřit, užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat.

Povinnosti školy

Škola zajistí, aby byly děti poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, ať se jedná o bezpečnost v prostorách MŠ a na zahradě nebo s možnými riziky nebezpečí mimo školu /nálezy nebezpečných předmětů, nebezpečí od neznámých lidí ,atp./ Škola je povinna jednou ročně zajistit kontrolu tělovýchovného a zahradního nářadí/. Na zahradě pedagogové budou hlavně dbát na bezpečnost při činnostech na "dopravním hřišti", na bezpečnost na skluzavkách /vyčkat opuštění skluzavky předchozím dítětem, jezdit v bezpečných polohách, atp./, na průlezkách.

Škola odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením pro případ úrazu. Vede evidenci úrazů, provádí rozbory příčin úrazů. Kniha úrazů je v ředitelně. V Knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dověděla. Zápis provádí učitelka, která s dětmi v tu chvíli pracovala. Zajistí, aby byly vytvořeny podmínky k poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Dále zajistí doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů. O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce dítěte.

Školní budova je přístupná zvenčí pouze na zazvonění, tak je zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu školy cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Rodiče jsou pak poučeni o riziku nedovíraných dveří.

   1. Mateřská škola se řídí § 29odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Dle tohoto ustanovení má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád.

Mateřská škola nejen že zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.

Dále se mateřská škola řídí ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání( tj. i mateřským školám) - srov. jeho ust. § 7 odst. 1

 1. Povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí. Mateřská škola má právo ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona. " Vyloučit" dítě ze vzdělání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto ustanovení rodičem může mateřská škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte.

 1. Do mateřské školy je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení.

2a) Za akutní infekční onemocnění se považuje:

  • Virová rýma ( tj. průhledná rýma, která intenzivně vytéká dítěti z nosu) a to i bez zvýšené tělesné teploty.

  • Bakteriální rýma ( tj. zabarvená- zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéka dítěti z nosu) a to i bez zvýšené tělesné teploty.

  • Intenzivní kašel ( tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte ) a to i bez zvýšené tělesné teploty

  • Onemocnění, které se vysévá vyrážkou na kůži - plané neštovice, 5. Nemoc, 6. Nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, spála, impetigo.

  • Průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. Školka nemůže dětem podávat dietní stravu, proto dítě které nemá nealimentovaný trávicí trakt na běžnou stravu nepřijme.

  • Zánět spojivek.

  • Zvýšená tělesná teplota, nebo horečka.

2b) Za parazitární onemocnění se považuje:

  • Pedikulóza ( veš dětská). Dítě může školka přijmout až tehdy, je- li zcela odvšivené, tedy bez živých vší a hnid.

  • Roup dětský.

  • Svrab.

 1. Mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitární onemocnění.

Mateřská škola má povinnost zajistit oddělení nemocného dítěte od kolektivu zdravých dětí.

 1. Rodiče mají povinnost mateřské škole nahlásit infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření:

  • Plané neštovice.

  • Spála.

  • Impetigo.

  • Průjem a zvracení.

  • 5.nemoc, 6.nemoc, syndrom ruka-noha-ústa.

  • Pedikulóza.

  • Roupi.

  • Svrab.

Na základě informace od rodičů má mateřská škola povinnost informovat ostatní rodiče, že se v mateřské škole vyskytlo infekční, nebo parazitární onemocnění. Oznámení probíhá formou obecného písemného oznámení na viditelném místě, že se ve školce vyskytuje konkrétní onemocnění.

 1. Chronická onemocnění u dítěte.

Pokud má dítě chronické onemocnění, jako je alergie a z toho vyplývající alergická rýma, kašel a zánět spojivek, je nutné předložit mateřské škole potvrzení lékaře specialisty ( alergologa), že dítě má zmíněné chronické potíže, jinak bude dítě považováno zanemocné a bude odesláno do domácího léčení.

Za alergickou rýmu je považována rýma bílá, průhledná. Zabarvená rýma je považována za infekční a dítě bude odesláno do domácího léčení.

Mezi další chronická onemocnění, která jsou nutná doložit lékařským potvrzením je :

  • Epilepsie.

  • Astma bronchiale.

 1. Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole.

Mateřská škola nemá povinnost dětem podávat jakékoliv léky a léčivé přípravky.

Pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, nemůže podávat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který k tomu nemá oprávnění.

V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, je nutné písemně požádat instituci- mateřskou školu a doložit potřebnou zprávou od lékaře. V případě kladného vyřízení žádosti je rodič povinen se osobně dostavit a sepsat na místě " Protokol o podávání léků" ( viz. Formulář žádosti o podávání léků) s pedagogy, kteří souhlasí, že lék, v případě neodkladné situace, dítěti podají.

Školka je povinna, i přes souhlas s podáváním léků, volat v život ohrožujících stavech záchrannou službu.

Pokud mateřská škola žádost rodiče o podávání léků zamítne, je rodič povinen zajistit podání léků sám.

  1. Podmínky zacházení s majetkem MŠ

Učitelky společně s dětmi vytvoří pravidla společného soužití ve třídě. Dohodnou se tak na šetrném zacházení s hračkami, pomůckami a vybavením MŠ. Vysvětlí jim nezbytné omezení a dodržování určitých pravidel při zacházení s majetkem. Děti povedou k jednoduchým úklidovým pracím ve třídě i na zahradě. Při záměrném poškození hraček bude tato záležitost projednána s rodiči a dohodnut způsob nápravy.

O dohodu s rodiči budeme usilovat i při neúmyslném poškození majetku MŠ a pokusíme se dohodnout druh nápravy.

Po dobu pobytu zákonných zástupců v prostorách MŠ jsou tito povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ, a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásit tuto skutečnost neprodleně zaměstnancům MŠ. Při příchodu a odchodu z MŠ dohlíží na to, aby dítě neničilo výzdobu, nástěnky, zařízení v budově i na zahradě MŠ. Jako poškozování věci je myšleno zbytečné otvírání šatních skříněk a lezení po nich, i lezení po schodišti.

  1. Závěrečná ustanovení

Tento školní řád je zveřejněn na vývěsce u hlavního vchodu a na webových stránkách MŠ.

Ředitelka seznámí se školním řádem všechny zaměstnance MŠ na pedagogické a provozní poradě a rodiče na první třídní schůzce v září nového školního roku. Veškeré dodatky, resp. případné novelizace tohoto školního řádu budou prováděny písemně a budou s nimi seznámeny jak pracovnice MŠ, tak i zákonní zástupci dětí.

Zrušuje se předchozí znění školního řádu 1/2015.

Seznámení se s tímto školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dětí
a všechny zaměstnance školy.

Školní řád nabývá platnosti od 1. 9.2019

V Plaňanech 1.9.2019

Eva Juráňová,

ředitelka MŠ Plaňany


Dodatek č.1 ke školnímu řádu - distanční vzdělávání

1. Legislativní rámec

1.1 Dle novely školského zákona č. 349/2020, § 184a s účinností ode dne 25. 8. 2020 jsou školy povinné vzdělávat distančním způsobem

a) z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona

b) z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více jak 50%) dětí z nejméně jedné třídy

1.2 Distanční vzdělávání se neuskutečňuje v případě, že:

a) není naplněn bod č. 1.1

b) MŠMT schválí změnu v organizaci školního roku

c) ředitel školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu školy (sloučené provozy, prázdniny aj.)

d) je dětem nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy/skupiny (individuální domácí karanténa, pokud se jedné o karanténu celkové třídy MŠ včetně pedagogů, pak se distanční vzdělávání uskutečňuje)

e) děti nejsou přítomny z jiného důvodu (např. nemoci)

2. DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Distanční vzdělávání (dále jen DV) se uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu: "Cestuje za sluníčkem". DV je povinné pro děti v posledním roce před zahájením základního vzdělávání, tj. pro děti v povinném předškolním vzdělávání. Mladší děti (2-5 let) se mohou distančního vzdělávání také účastnit, ale bude to bráno jako nadstandartní činnost a vstřícný krok naší mateřské školy. Plnění úkolů a vypracovávání pracovních listů od mladších dětí nelze vymáhat, ale plnění úkolů se bude dětem počítat jako nadstandartní plnění. Takové DV lze nastat v době mimořádného rozhodnutí vlády či zřizovatele (uzavření MŠ jaro 2020). Na základě dobrovolnosti pedagogů je možné také zasílat DV během standartního provozu dětem, kteří o DV projevují zájem (v rámci plněného svého tématu).

2.1 Pedagogové v dob karantény a distančního vzdělávání

 • Pokud skončí v karanténě pedagogický sbor a mateřská škola se uzavře (děti v karanténě nejsou a do MŠ by mohly chodit), nejsou splněny podmínky zákona pro distanční vzdělávání. Toto se tedy nerealizuje. Musí se týkat však všech pedagogů z předškolní třídy.

 • Pokud se týká karanténa pouze 1 pedagoga s podezřením na COVID - 19 a druhý pedagog má karanténu pouze preventivní (společně s dětmi) - je schopen dětem úkoly zadávat (může pracovat z domu "home-office").

 • Pokud bude v karanténě a bude čerpat "nemocenskou", nepracuje.

2.2 Způsob komunikace při distančním vzdělávání

 • Pro komunikaci k DV bude využívání školní email, který běžně MŠ používá - skolkaplanany@seznam.cz

 • Rodiče, kteří nemají možnost dálkového přístupu ke vzdělávací nabídce, si po telefonické domluvě mohou přijít do MŠ pro materiály v tištěné podobě.

2.3 Organice distančního vzdělávání

 • Rodičům bude rozesílání třídní plán, dle aktuálního TVP. Plán bude obsahovat nabídku na aktivity splnitelné v domácím prostředí. Tato nabídka bude u dětí rozvíjet sebeobsluhu, pozornost, motoriku (hrubou, jemnou a grafomotoriku), řeč, fantazii a představivost, zrakové a sluchové vnímání, vnímání prostoru a času a předmatematické představy. Nabídka bude koncipována tak, aby bylo možné si vybrat splnění úkolů dle možností rodiny, povinné aktivity budou vyznačené a MŠ bude vyžadovat doklad o jejich splnění (kontrola po návratu do MŠ, fotografie, které rodiče zasílají na email MŠ).

2.4 Omlouvání dětí

 • Rodič má povinnost informovat MŠ v případě, že se dítě nemůže distančně vzdělávat.

 • Omluvit z DV lze pouze z důvodu nemoci. Nepřítomnost na DV zákonný zástupce neprodleně oznamuje vedení školy.

 • Omluvit dítě lze : - telefonicky: +420 722 442 405 zasláním SMS zprávy

- emailem: skolkaplanany@seznam.cz

2.5 Hodnocení výsledků

 • Rodiče mají povinnost s dítětem zadané úkoly distanční výuky plnit a vypracované úkoly, pracovní listy podstoupit zpět MŠ ke kontrole.

 • Zpracované úkoly je možné posílat průběžně během celého distančního vzdělávání pře email (fotografie výrobků nebo dítěte při tvorbě, sken pracovních listů, osobní předání v době vyzvednutí si nových materiálů). Po ukončení DV je rodič povinen předat vypracované materiály k založení do portfolia v MŠ. Rodičům bude poskytována zpětná vazba přes email nebo telefonicky.

2.6 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacího potřebami

 • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou i při distančním způsobu vzdělávání.

 • Podpora ze strany školy bude spočívat především v poradenské pomoci školy rodině - metodická pomoc při nastavení distanční výuky v předmětu speciálně pedagogické péče (byla-li dítěti přiznána). Bude poskytována prostřednictvím on-line komunikace pedagogem, který toto opatření realizuje i v běžném režimu školy a podpoře ve využití asistenta pedagoga (byl-li dítěte přiznán školským poradenským zařízením).

 • Asistent pedagoga distančním způsobem poskytuje podporu a pomoc s distanční výukou, individuální pomoc při řešení zadaných úkolů.

V Plaňanech 1.9.2020 Eva Juráňová, ředitelka školy

Pedagogické pracovnice byly s dodatkem seznámeny na provozní poradě dne 31.8.2020