O nás

Školní vzdělávací program

Mateřská škola Plaňany, okres Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

"CESTUJEME ZA SLUNÍČKEM"


ŠVP platí pro školní rok 2017/2018 do školního roku 2022/2023

Ve spolupráci s kolektivem MŠ Plaňany zpracovala Eva Juráňová, ředitelka mateřské školy

pod číslem jednacím ŘMŠ 143 /2017.

První projednání ŠVP

ŠVP byl projednán na pedagogické radě dne: 26.4.2017

ŠVP byl projednán s rodiči do dne: 30.8.2019

Zákonní zástupci vždy seznámeni na začátku školního roku na třídní schůzce.Obsah

 1. Název ŠVP str. 1

 2. ŠVP projednán, motto str. 2

 3. Obsah str. 3

 4. Identifikační údaje o MŠ str. 4

 5. Analýza před tvorbou ŠVP str. 5 -7

 6. Charakteristika školy str. 8

 7. Podmínky vzdělávání v naší mateřské škole str. 9

 8. Organizace vzdělávání str. 14

 9. Charakteristika ŠVP str. 16

 10. Vzdělávací obsah str. 17

 11. Evaluační systém str. 29

 12. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami str. 31

 13. Vzdělávání dětí nadaných a vzdělávání dětí od 2 do 3 let str. 35

 14. Doplňující projekty:

"Pohyb nás baví"

"Každý jsme jiný, ale všichni jsme stejní"

" Bezpečně po městě i vesnici"

" Rozvíjíme řečovou dovednost"

 1. Přílohy:

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV

Identifikační údaje školy

Název školy: Mateřská škola Plaňany, okres Kolín

Adresa školy: Tylova 184, Plaňany 281 04

Právní norma: příspěvková organizace

IČ: 48665231

datová schránka: hbamcmj

RED-IZO: 600 044858

IZO: 002702720

IZO ŠJ: 002702720

Kapacita ŠJ: 60 strávníků

Kontakty: telefon: 321792244, e-mail: skolkaplanany@seznam.cz, www.msplanany.cz

Kapacita školy: Kapacita školy dle Rejstříku škol je 80 dětí

Odloučené pracoviště: Základní škola Plaňany, Pražská 28

telefon: 722442405

Ředitelka : Eva Juráňová

Bydliště: Plaňany

Zřizovatel: Městys Plaňany

Adresa : Tyršova 72, 281 04 Plaňany

Kontakty: tel./fax: 321792124, 321792101

e-mail: mestysplanany@seznam.cz

Platnost dokumentu: od 1.9.2017 do 31.8.2022

Analýza ŠVP " Náš svět je v barvách duhy" po čtyřletém období před školním rokem 2014 -2017.

Pedagogický kolektiv analyzoval situaci školy a posoudil svoji dosavadní práci i její výsledky. Zhodnotil podmínky a možnosti pro plnění vzdělávacích cílů, záměrů a možností naší mateřské školy. Konstatoval, že náš ŠVP pod názvem " Cestujeme za sluníčkem", zpracovaného podle místních podmínek a možností naší školy a doplněný několika projekty, se osvědčil jako kvalitně zpracovaný ŠVP PV. Úpravy se budou týkat hlavně časového rozsahu jednotlivých témat, i když nadále má učitelka možnost reagovat na okamžitou potřebu a situaci a evaluačního systému.

V minulém období se nám dařilo plnit cíle týkající se bezpečí dětí, ochrany osobního zdraví, cíle chápání vlivu člověka na životní prostředí a vytváření kladného postoje k němu. Daří se nám rozvíjet pohybové schopnosti dětí, zlepšovat fyzickou i psychickou zdatnost díky pravidelnému cvičení, pohybovým hrám, tělovýchovným chvilkám a různým neobvyklým vycházkám do okolí s plněním rozmanitých úkolů na zdravém vzduchu. Do některých odpoledních her se nám podařilo zapojit i rodiče. Po vytvoření odloučeného pracoviště / 3. třídy v budově ZŠ/učíme děti vzájemnými návštěvami orientovat se v obci. Víme, že zařazovat pohybové činnosti je velice potřebné, protože většina rodičů nechodí s dětmi na vycházky do přírody, nedocházejí ani pěšky do MŠ. Proto na tělovýchovnou stránku klademe důraz, dbáme na správné držení těla, procvičování klenby nohy. Některé děti nejsou zvyklé, na začátku docházky do MŠ, zvládat vycházky věku přiměřenou chůzí.

Převážně se nám daří zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky. Starším dětem nabízíme podněty pro orientaci ve světě kultury a umění, ale ne u všech dětí má toto úsilí úspěch odezvu a spolupráci. Vedeme děti k vyjadřování svých představ pomocí postojů, výtvarných i jiných prostředků.

Nedostatky přetrvávají ve špatné výslovnosti dětí, i když můžeme konstatovat mírné zlepšení hlavně ve spolupráci s některými rodiči. Ti, kteří na doporučení pedagoga navštíví včas logopeda a po určení řečové vady spolupracují na odstraňování vady s učitelkami, určitě společně vadu odstraní. Někteří rodiče i přes doporučení s dítětem k logopedovi nedojdou nebo, i když ho navštíví, tak častým vynecháváním a neprocvičováním vadu jen těžko odstraňují. Dalším nedostatkem je řešení myšlenkových a praktických problémů. Vymýšlíme a zařazujeme častější řešení problémových situací a s dětmi jejich řešení rozebíráme. U průbojnějších dětí je také větší snaha po zviditelnění se, v samostatném vystupování, snaha o obhajování vlastních názorů. Méně průbojným dětem pomáhá povzbuzením, otázkami učitelka. U nejstarších dětí se stává, že málo spolupracují děti, které navštěvují mateřskou školu jen poslední rok před povinnou školní docházkou. Proto se zaměřujeme na rozšiřování slovní zásoby klasickými metodami, a to vyprávěním popisem a rozhovorem. Problémy jiného charakteru jsou s řečí u nejmladší skupiny dětí. Tam učitelkám dělá problém dítěti rozumět, co vůbec chce. S dětmi je komunikace obtížná a nesrozumitelná. S některými dětmi rodiče málo mluví, neopravují jejich řečové vady a někteří dokonce přejímají jejich nesprávné tvary. Raději jim přehrávají pohádky na PC, než by jim četli. Děti tak neskládají ani jednoduchou větu, některým stačí krátká odpověď nebo se dorozumívají gesty a posuňky.

Převážná většina dětí přichází do mateřské školy s chybným návykem držení tužky. Proto ihned na první třídní schůzce vysvětlujeme rodičům správné držení tužky, máme ho i poutavou formou vysvětlený na našich www stránkách. Přesto jen tak třetina rodičů věnuje správnému držení pozornost i doma. Zrovna tak u malých dětí držení lžíce nebo správné sedění na židli. Stává se často, že když dítě správné držení lžíce zvládá v mateřské škole již bez připomenutí, po čtrnáctidenní nemoci učitelka s tímto návykem u dítěte začíná znova. Proto chceme hlavně u malých dětí věnovat větší pozornost základním hygienickým a pracovním návykům, protože jak se snížil postupně věk dětí v první třídě/ po otevření další třídy a přijetím i mladších dětí/, stává se toto nutností. Jen několik jedinců u nejmladších dětí můžeme již zapojovat do samostatné přípravy na stravování, pomoci při rozdávání pomůcek, atp. Děti se neumějí oblékat, svlékat a mnohdy ani nechtějí, protože jsou zvyklé jen natáhnout nohu a to ostatní za ně udělají rodiče. Neumějí samostatně používat kapesník ani smrkat. Naopak nejstarším dětem prospívá při stravování prostředí ZŠ, kde se nejen naučí postupu při stravování, ale i zacházení s čipem a v 1. třídě je pak tento postup nestresuje.

Mnoha dětem chybí tvořivost, fantazie, představivost při rozvíjení her a nejen při nich. Děti si zvykly přejímat postavy z televizních programů nebo počítačových her. Tyto postavy většinou fungují na bázi soubojů, bojů a rvaček mezi lidmi, zvířaty i roboty. Tento způsob hry pak uplatňují převážně chlapci v kolektivu. Proto se snažíme je od těchto činností odpoutat, nabídnout jiné možnosti, hry. Často vycházíme do okolí, do přírody učit je prožitkem poznávat a vnímat přírodu s jejími souvislostmi. Seznamujeme je i s názvy stromů, keřů, plodů, atp., dále poznávají práci lidí - stavby, zahrady, atd. Učíme je poznávat život v přírodě třeba pozorováním života u rybníka, v sadu, aj. Vštěpujeme dětem pravidla fungování kolektivu, zlepšování vztahů mezi dětmi. Nepřipouštíme povyšování jednoho dítěte nad druhé. Vedeme je ke vzájemné ohleduplnosti a poznávání různých lidských vlastností. Pokoušíme, aby si dítě umělo práci zhodnotit a porovnat s ostatními, ale i o sebehodnocení - jaký jsem.

Na kolektiv děti zvykáme většinou ve spolupráci s rodiči. Adaptační dobu si zvolí rodiče, popř. učitelky pomohou radou. Zvykání dětí zakládáme na kamarádském přístupu dětí, ale i učitelek a dětí. Učitelky vědí, že dítě se nejdříve potřebuje odpoutat od rodičů a sblížit se s učitelkou a novým prostředím. Pak teprve se s ním může začít pracovat. Důležitý je trpělivý a laskavý přístup. Od přátel se pak lépe přijímají rady i pomoc, děti jsou schopny dále se rozvíjet. Pro lepší sblížení si v první třídě učitelky s dětmi tykají. Snažíme se , aby děti byly co nejvíce samostatné, sebejisté, s vlastním úsudkem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě myslet a jednat, umět se přizpůsobit ostatním. Umět se přizpůsobit ostatním však dělá některým dětem problémy. Umějí jen přijímat, ale dávat se jim nechce. Vedeme je proto vysvětlováním ke vzájemné toleranci, pomoci, domluvě i hře. U starších dětí přešly učitelky po různých zkušenostech k vykání a oslovování paní učitelko. Pedagogickou práci i nadále zakládáme na hře, skupinových činnostech, na individuálním přístupu a chápání každého jedince.

Tím, že naše škola je situována na okraji městyse a v blízkosti hlavní silnice, zůstává jednou z našich priorit výchova k bezpečí, ochrana dětí za různých situací, dopravní výchova. Naši sousedé jsou hasiči, se kterými prožíváme jejich výjezdy a zásahy. Další prioritou je nadále pěstování smysluplných činností přispívajících k péči o životní prostředí, o zahradu a školní prostředí i blízké okolí. Budeme i nadále využívat rodiče policisty k předvedením jejich práce a přiblížení dětem práce hasičů, využívat možností agentury k přiblížení psího života a hlavně chování dětí k cizím psům, atd., aby získaly co nejvíce podnětů a znalostí o světě kolem nás.

Víme, že velice důležité pro děti je podnětné prostředí. Dařilo se nám postupně obměňovat nábytek i hrací koutky, doplňovat hračky a pomůcky i s pomocí několika sponzorů. Ve třídách je již většina nábytku nová, barevná, zbývá ještě doplnit několik dílů, židle a stoly jsou přizpůsobeny výšce dětí. . Třídy byly vybaveny televizemi a DVD přehrávači. Letos byla pořízena nová audiovizuální pomůcka - sweet box. Výzdobu mateřské školy zajišťuje celý pedagogický kolektiv a využívá k ní nejvíce práce dětí, ale i výrobky rodičů a dětí z pořádaných soutěží a nakonec vlastní tvorbu většinou k ročnímu období.

Naše odloučené pracoviště je jedna třída v ZŠ o kapacitě 20 dětí, kde jsou předškoláci a děti s odloženou školní docházkou. V této třídě je ideální počet dětí pro učitelky, aby se mohly věnovat těm s odloženou školní docházkou a seznámily je všechny s prostředím ZŠ. Od roku 2010, kdy je kompletně zateplená budova s novými okny a duhovou fasádou, zcela přebudovanou a nově vybavenou kuchyní, místností pro učitelky v suterénu, novým topením, novými kryty na topení, nové vybavení šatny,byla zakoupena nová, kvalitní lehátka do 1.třídy, se v ní lépe pracuje.

Zrekonstruována byla také zahrada. V listopadu 2011 byl pokácen dominantní vysoký smrk, protože měl kořeny na povrchu a mírně se začínal naklánět. Kvůli bezpečnosti dětí bylo rozhodnuto o jeho vykácení i vykácení několika starých dřevin. Zahradní architektkou byl vypracován projekt. Prostředí zahrady totiž využíváme hlavně k pobytu venku dopoledne a odpoledne, v letních měsících při vhodném počasí i celodenně. Proto usilujeme o dovybavení zahrady a využití nevybavených částí ke hře. A tak na zahradě mají děti dvě pískoviště, domek na hraní a jiný na pomůcky, pružinové houpačky, prolézací"stonožku" a na jiném místě dvoutunel, pohybnou lávku. Máme ještě další plány, ale momentálně zařizujeme 3. třídě vlastní zahradu v blízkosti ZŠ. Díky panu starostovi byla oplocena část parku, a tak vzniká zahrada pro děti této třídy. Spolupráce se starostou je opravdu velmi dobrá. Dobrá je také spolupráce se ZŠ. Neustále vymýšlíme nové formy spolupráce, protože návštěvy předškoláků v ZŠ jsou již samozřejmostí.

Snažíme se zřizovateli oplácet jeho starost a pravidelně každé čtvrtletí připravujeme kulturní vystoupení někdy i s výrobky od dětí pro naše babičky a dědečky z pečovatelského domu. Pro informovanost rodičů připravujeme www stránky, vývěsku, nástěnky, třídní schůzky, spolupracujeme v logopedické oblasti, pomáháme radami, nabízíme zdarma zapůjčení odborné literatury, ale přesto se nám zdá, že se spolupráce s rodiči nelepší. Připravujeme pro rodiče a děti různé akce sportovní "Cestování po Plaňanech", kulturní, zveme je na společná odpoledne např. na výrobu dráčků, odpoledne zimních radovánek, na společné malování velikonočního vejce, akci malých dětí "Mámo, táto, pojď si hrát", smyslové hrátky a samozřejmě besídky, výlety.

Na mateřské škole pracuje kvalifikovaný kolektiv učitelek. Učitelky se vzdělávají na seminářích a samostudiem. Jedna dokončila studium pro ředitele školy.

Zpracovala Ludmila Svobodová,  MŠ Plaňany

Charakteristika naší mateřské školy

Mateřská škola Plaňany, okres Kolín, Tylova 184, jejímž zřizovatelem je městys Plaňany, byla zprovozněna po přestavbě domu v roce 1973. Od září 1994 je samostatným právním subjektem.

Jednalo se o dvoutřídní mateřskou školu s kapacitou 50 dětí s celodenním provozem. Od školního roku 2007/2008 byla kapacita navýšena na 56 dětí, a od školního roku 2009/2010 přibylo naší škole detašované pracoviště s jednou třídou o kapacitě 20 dětí, umístěné v místní základní škole. Momentální celková kapacita naší školy je 76 dětí a jednotlivých tříd je:

 1. třída - 28 dětí

 2. třída - 28 dětí

 3. třída - 20 dětí Provoz je od 6.30 do 16.00 hodin.

Budova

se nachází v lokalitě na okraji městyse a v blízkosti hlavní silnice Kolín-Praha i odbočky z hlavní silnice směr na Pečky. V blízkém okolí jsou pole, rybníky, potok, hřiště. Budova je účelová, patrová a od r. 2001 vytápěna plynem. V celé budově je pitná voda. O prázdninách v r. 2010 byla budova zcela zrekonstruována. Škola dostala nová okna, střechu, významné bylo i zateplení budovy s novou, veselou fasádou. Uvnitř budovy pak nové topení i s kryty a zcela moderní, nerezové vybavení kuchyně. Ředitelce se podařilo ještě do začátku školního roku zajistit nové vybavení šatny.

V suterénu má budova zázemí pro zaměstnance, kotelnu, bramborárnu a kuchyňskou přípravnu. V přízemí jsou prostory pro 28 starších dětí. Jsou zde 3 herny, hygienické příslušenství a šatna pro děti obou tříd. Dále je v přízemí ředitelna a kuchyně. V patře máme prostory pro 28 mladších dětí. Ty mají k dispozici 2 herny, stálou ložnici, hygienické příslušenství. Stálou ložnici se podařilo ředitelce postupně zařídit novými lehátky s povlečením. Na patře je také tělocvična, kterou využívají obě třídy k pohybovým činnostem a první třída jinak během dne jako další hernu. Ještě je tu malý sklad na čistící prostředky.

Detašované pracoviště - třetí třída umístěná v budově ZŠ. Má jednu velkou hernu s hracími koutky, s nářadím a náčiním pro cvičení. Přilehlá třída je vybavena stolky ke stolním hrám, výtvarným činnostem, pracovním činnostem, atp. Je zde malá šatna a hygienické příslušenství pro okamžitou potřebu, pro využití celé třídy je ve větší vzdálenosti na stejné chodbě. K pobytu venku můžeme využívat již i novou zahradu. Kvůli bezpečnosti došlo k polepení venkovních schodů textilií -bezpečnost proti možnosti uklouznutí v zimních měsících.

Záměry: odstranit staré obložení tříd a dát nové, světlé. Obložit i barevný sokl v šatně, chodbách i na schodišti. Spolu se starostou upravit chodník a prostor u školky.

Zahrada

přiléhá k budově. Využíváme ji hlavně k pohybovým i rekreačním činnostem. Přenášíme sem, podle počasí i dopolední činnosti, více odpolední činnosti. Po dominantním smrku byl vysazen listnatý strom. Nyní je část zahrady zastíněna vzrostlými stromy a porostlá travnatým povrchem, od další budovy ji odděluje živý plot. Také od přiléhající silnice oddělují zahradu túje, které tlumí hluk i prašnost. Na travnaté části máme průlezky, pružinové houpačky, skluzavku, dále dvě pískoviště, altán, domeček s hračkami, řetězovou lávku a dvoutunel na prolézání. Dominantní je hrací prvek se skluzavkou a různými výstupy. Jedno pískoviště zakrývá pergola. Volný, zatravněný střed zahrady je využíván při cvičení na podložkách, v létě také k umístění bazénků s vodou. Druhá část zahrady je nově vydlážděná a je upravena jako dopravní hřiště, kde děti využívají tříkolky, koloběžky i dopravní značky. Na přístřešku na koloběžky a zahradní nábytek máme připevněné tabule na kresbu křídami. Děti ke kresbě využívají i novou dlažbu. V jarních až podzimních měsících se starají o rostliny na záhonku i o bylinky, které lemují dopravní hřiště. Vnímají změny na zahradě, estetiku prostředí, vůni bylinek. Jsou každodenně a dostatečně dlouho venku. Program činností je přizpůsobován okamžitému počasí a kvalitě ovzduší.

Při úpravě zahrady nám pomáhají zaměstnanci pracovní čety městyse Plaňany. Záměry: Naší prioritou je nyní zařídit zahradu pro detašované pracoviště, která vznikla oplocením části parku v blízkosti ZŠ. Zatím tam máme jen pískoviště,víceúčelovou věž a nyní prolézací tunel. Na zahradě při budově MŠ máme ještě další plány, podařila se výměna plechového domečku na hračky za dřevěný, místo vykácených bříz je naším velkým přáním venkovní učebna. Dále počítáme s postupnou výměnou koloběžek.

Podmínky vzdělávání v naší mateřské škole

Věcné podmínky

 • škola má dostatečné prostory k přijetí maximálního počtu padesáti šesti (3-6letých) dětí v ulici Tylova a dvaceti (5-6letých) dětí na detašovaném pracovišti Pražská 28

 • prostory tříd umožňují vytvoření pracovních center i míst pro odpočinek nebo rušnější pohybové aktivity a vyhovují tak nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí

 • vybavení tříd je standartní pro děti předškolního věku- stolky a židličky a nábytek přístupný dětem, hrací koutky vytvářející soukromí ke hrám dětí, dětský nábytek je přizpůsoben antropometrickým požadavkům

 • vybavení hračkami a didaktickými pomůckami je dostatečné, ale stále se zajímáme o nové pomůcky, které jsou přínosem pro hry dětí, jsou estetické, bezpečné a jsou hlavně přínosem pro vzdělávání dětí

 • děti mají možnost půjčování knih, encyklopedií k prohlížení, vyhledávání obrázků

 • v každé třídě děti mají k dispozici PC sestavu s didaktickými hrami doplňujícími vzdělávání dětí, čas strávený u PC je regulován a pro práci ve skupinách byl zakoupen sweet box, kde děti pracují elektronickými pery na velké podložce na zemi

 • dostatečné vybavení je i výtvarným a pracovním materiálem

 • stálá ložnice pro nejmenší děti, přenositelná lůžka- matračky pro odpočinek starších dětí

 • tělocvična je dostatečně vybavena zdravotně nezávadným a bezpečným nářadím a náčiním

 • v umývárnách děti používají jednorázové papírové ručníky, WC jsou opatřena přepážkami pro osobní intimitu dětí

 • vybavení hračkami a pomůckami odpovídá počtu dětí a jejich věku, je jim dostupné - podstatnou část si mohou děti samostatně brát a používat podle stanovených pravidel, podle finančních možností je toto vybavení doplňováno

 • šatna je společná pro obě třídy, každé dítě má k dispozici vlastní skříňku - ty jsou společně se zdmi šatny využívány i pro výstavy prací a výrobků dětí - i ony samy se podílejí na úpravě a výzdobě tříd i prostorů MŠ nebo jsou využívány k výstavám knih

 • v šatně a přilehlé chodbě jsou nástěnky pro informovanost rodičů

 • zahrada bezprostředně navazuje na budovu MŠ, je využívána k rozmanitým pohybovým aktivitám i k rekreačním činnostem, vybavení je řešeno do několika lokalit vzhledem k dostatečné využitelnosti a k zajištění bezpečnosti dětí

 • v budově je ředitelna, zázemí pro zaměstnance, kuchyň a přípravna jídel, sklady

 • třetí třída umístěná v ZŠ má velkou hernu s hracími koutky, s nářadím a náčiním pro cvičení, dále přilehlou třídu se stolky ke stolním hrám, výtvarným činnostem. Ke třídě přiléhá menší šatna a hygienické příslušenství, WC pro celou třídu je vedle po chodbě

 • všechny prostory MŠ, zahrada i prostory na detašovaném pracovišti splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů

Záměry: plánujeme nově vybavit 2. třídu barevným nábytkem, zakoupit nové nástěnky pro výtvarné práce dětí, nové lino do 1. třídy, doplnit třídy o nové zajímavé hračky a hry.

Životospráva

 • MŠ má vlastní kuchyň v budově

 • snažíme se dětem zajišťovat plnohodnotnou a vyváženou stravu, zachovávat vhodnou skladbu jídelníčku, dodržovat zdravou technologii přípravy pokrmů a nápojů ( často kontrolováno pracovnicemi hygienické stanice)

 • děti nají k dispozici dostatek tekutin během celého dne - mají vlastní hrníčky, které paní kuchařky několikrát denně odnášejí do myčky

 • dodržujeme doporučené intervaly mezi jídly, děti do jídla nenutíme, nevnucujeme jim jednotné tempo při jídle - každý jí podle svého (dodržujeme tak individuální zdravotní hlediska dětí)

 • postupně děti vedeme k samostatnosti při přípravě talířů a příborů, jejich správného rozmístění na stole, k estetičnosti prostředí a jeho spoluvytváření

 • stravování třetí třídy je zajištěno v budově základní školy - svačiny donášejí kuchařky dětem do třídy, na oběd chodí děti do školní jídelny

 • denní rytmus má svou pravidelnost a řád, avšak svou flexibilitou umožňuje přizpůsobit se aktuálním situacím a neplánovaným událostem

 • snažíme se zajišťovat dětem každodenní a dostatečně dlouhý pobyt venku s ohledem na počasí a kvalitu ovzduší

 • děti se mohou volně pohybovat v prostoru MŠ i na zahradě, musí však dodržovat bezpečnostní pravidla

 • během denního programu respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí, ke spánku na lůžku děti nenutíme - nabízíme jim jiný klidný program(vlastní hru nebo individuální práci s učitelkou, apod.)

 • pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor

Záměry:

 • zlepšování samostatnost a správnost při používání příborů u dětí

 • zlepšovat čistotu stolování

 • motivace pro zdravou výživu - např. pozvat odborníky z této oblasti

 • připravovat estetické prostředí při stolování

 • učit děti správně sedět na židli

Psychosociální podmínky

 • naším záměrem je, aby se děti i dospělí cítili v prostředí MŠ spokojeně, bezpečně, jistě, dobře - podporujeme vzájemnou důvěru, zdvořilost a pomoc, klima školy je rodinné

 • adaptace dětí na nové prostředí probíhá postupně, nenásilně, s citlivým přístupem k jednotlivým dětem ke spokojenosti a ve spolupráci se zákonnými zástupci dětí - je podporující, rozvíjející u dětí toleranci, ohleduplnost, citlivost, navozující situace pohody a klidu, respektující potřeby dětí

 • všechny děti v naší škole mají stejná práva, stejné možnosti a stejné povinnosti, je respektováno rovnocenné postavení dětí - nikdo nesmí být zesměšňován, zvýhodňován a podceňován (vyřazován ze hry, přiřazovány mu podřadné role apod.)

 • volnost a osobní svoboda dětí je respektována s ohledem na dodržování řádu MŠ - ve třídách seznamujeme děti s pravidly chování, která jsou zde stanovena, některá pravidla vytváříme společně, aby byla třída pro děti kamarádským prostředím, do kterého se rády vracejí

 • podporujeme vstřícný, empatický a komunikativní způsob vedení dětí - děti nemanipulujeme, zbytečně neorganizujeme a zdržujeme se jejich nezdravé soutěživosti.

 • je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, která počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte - nabídka musí být dítěti pochopitelná, tematicky blízká, přiměřeně náročná, užitečná a prakticky využitelná

 • podporujeme vytváření neformálních vztahů mezi dětmi ve třídě, děti jsou neformálně vedeny prosociálním směrem (v rámci prevence šikany a sociálně patologických jevů)

 • hodnocení dětí pedagogem převažuje pozitivní, pochvala přiměřená výkonu. Negativnímu hodnocení se vyhýbáme (kladným a u každého konkrétním hodnocením tak získáváme dítě k jeho dalším činnostem, aktivitám - to se pak projeví v jeho sebejistotě a samostatnosti)

 • pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářet i optimální podmínky, aby děti dosahovaly co největší samostatnosti.

Záměry:

 • tlumit a odbourávat agresivitu některých dětí

 • pomáhat dětem se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením

 • více zapojovat rodiče problematických dětí do spolupráce

Organizace chodu

 • denní řád je dostatečně pružný vzhledem k individuálním možnostem dětí či aktuálním změnám, je uplatňován individuální adaptační režim, do kterého je zapojen celý kolektiv

 • poměr spontánních a řízených činností je vyvážený - dostatek času i prostoru pro spontánní hru, pravidelné zařazování řízených zdravotních pohybových aktivit, prostor pro osobní soukromí dětí ( koutky, nenucení do společných činností, soukromí při osobní hygieně, relaxace apod.)

 • zařazujeme činnosti individuální, skupinové i frontální, které vycházejí ze zájmů a potřeb dětí a podněcují je k vlastní aktivitě a experimentování - snažíme se, aby byl poměr mezi spontánní a řízenou činností vyvážený

 • pedagogové se dětem plně věnují, snaží se o to, aby děti u nich cítily potřebné zázemí a měly pocit bezpečí

 • nabízíme dostatek pohybu během celého dne, otužování, cvičení na balančních míčích pro správné držení těla, využívání náčiní a nářadí

 • příprava pomůcek pedagogy je včasná, snažíme se vytvářet vhodné materiální podmínky pro realizaci plánovaných činností

 • počty dětí ve třídě nejsou překračovány, maximálně omezujeme spojování tříd, i když děti se znají znají i učitelky, setkávají se na zahradě, z provozních důvodů při větším počtu dětí (víc jak 20 dětí na jednu učitelku) při vycházkách, z provozních důvodů dochází ke spojení dětí při odpolední službě ředitelky v závěrečných 20 minutách.

Záměry:

 • využít metodu experimentování při každé vhodné příležitosti

 • zaměřit se na dodržování správných hygienických návyků

 • vést rodiče k tomu, aby přiváděli své děti nejlépe do 8 hodin, protože pozdní příchody dítě ochuzují o část činností a narušují i činnosti ostatních dětí

Řízení mateřské školy

 • povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny Pracovním řádem, Organizačním řádem, Školním řádem a pracovními náplněmi všech zaměstnanců mateřské školy

 • řídící osobou vedoucí mateřskou školu i školní jídelnu je ředitelka školy, podléhají jí všichni pracovníci , odpovídá za chod školy ve všech oblastech

 • informační systém uvnitř MŠ funguje formou nástěnek, třídních schůzek, individuálních konzultací a ústně, protože naše škola je malá a zaměstnanci jsou se zákonnými zástupci denně ve styku, a to umožňuje průběžné informování i zapojení se některých rodičů do problémů MŠ , informace jsou možné i z internetových stránek školy, které vytváří jedna z učitelek, dále e-mailem, vývěskou v obci

 • ředitelka se snaží, aby celý kolektiv byl vstřícný a tolerantní, snaží se o vytváření ovzduší vzájemné důvěry - otevřená komunikace a vzájemná znalost osobních problémů pomáhá malému kolektivu ke vzájemné dohodě a pomoci

 • ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců - provádí pravidelnou i namátkovou kontrolní a evaluační činnost, podporuje vzájemnou spolupráci zaměstnanců, pozitivně je motivuje

 • zastupující učitelka v době nepřítomnosti ředitelky ji zastupuje a přebírá i některé její kompetence

 • na detašovaném pracovišti informuje rodiče učitelka, která převážně vede tuto třídu, protože má neustále ranní službu, ředitelka toto pracoviště pravidelně navštěvuje

 • na tvorbě ŠVP, který vychází z podrobné analýzy a evaluace, se podílí celý pedagogický tým školy

 • mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, základní školou a dalšími institucemi

Záměry:

 • přemýšlet a analyticky hodnotit práci kolektivu, zamýšlet se nad zkvalitněním vlastní práce i práce celé školy

Personální a pedagogické zajištění

 • v MŠ pracuje 6 učitelek včetně ředitelky ( dvě učitelky na odloučeném pracovišti, z toho jedna na zkrácený úvazek )

 • všechny pedagogické pracovnice jsou již kvalifikované.

 • všechny učitelky (včetně ředitelky) využívají v rámci celoživotního sebevzdělávání nabídek různých vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT pro své další vzdělávání, využívají samostudia, sbírají náměty a nápady z časopisů /Informatoria, Poradce ředitelky i dalších zdrojů VÚP Praha/ a společně plánují, konzultují

 • služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla při všech činnostech dětem zajištěna optimální pedagogická péče

 • pracovní kolektiv funguje na základě společně vytvořených pravidel, povinnosti a pravomoci pracovníků jsou jasně vymezeny, kolektiv se chová a pracuje profesionálním způsobem, což ředitelka maximálně podporuje

Pedagogičtí zaměstnanci

Eva Juráňová ředitelka školy úvazek 1,00

Kučírková Stanislava zastupující učitelka úvazek 1,00

Bínová Hana učitelka úvazek 1,00

Pavlína Svrčinová učitelka úvazek 1,00

Dyntarová Monika učitelka úvazek 1,00

Monika Lannová učitelka úvazek 0,56

Provozní zaměstnanci

Jana Smrkovská vedoucí školní jídelny, školnice úvazky 0,40 + 0,75

Iveta Štorkánová vedoucí kuchařka úvazek 1,00

Veronika Mihalovič uklízečka a pomocná síla ŠJ úvazky 0,70+ 0,30

Externí spolupracovníci:

Ing. Jaroslav Němeček účetní (hrazen z provozních peněz školy)

Alena Pelclová mzdová účetní (hrazena z provozních peněz)

Partneři školy

Zřizovatel - Městys Plaňany dotace na provoz, kontrolní činnost, společná péče a údržba zahrady, poradenská činnost účast při "Vítání občánků"

ZŠ Plaňany kulturní akce, vystoupení, vzájemné návštěvy, konzultace pedagogů, společný projekt "Zdravá výživa", spolupráce s ekonomkou ZŠ, ředitelem

Pečovatelský dům Plaňany pravidelná vystoupení

Hasiči Plaňany návštěvy

Policie Kolín i Kutná Hora návštěvy s Hasíkem

Pedagogicko-psychologická poradna Kolín

Spoluúčast rodičů

 • o spolupráci s rodiči usilujeme ihned při vstupu dítěte do MŠ konzultacemi v adaptační době dítěte, a tím získat důvěru rodičů informacemi o průběhu dne dítěte v MŠ, o pokroku, kterého dosáhlo, snažíme se porozumět a vyhovět konkrétním potřebám jednotlivých dětí

 • nabízíme možnost volného přístupu rodičů do třídy v průběhu dne, a tak se i podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů

 • připravujeme vstupní dotazníky pro nové děti pro rychlejší seznámení s jejich zájmy a potřebami

 • třídní schůzka -seznámení se Školním řádem a ŠVP a dalšími plánovanými aktivitami, rodiče vybízíme ke spolupráci, novým nápadům, námětům

 • denně seznamujeme rodiče s výtvory a pracemi dětí ( nástěnky, výstavky v šatně ), připravujeme různá setkání ve formě poznávacích her, společných vystoupení, besídek i divadelních vystoupení dětí, společná odpoledne ve formě pracovních dílen, která navazují na výchovné působení MŠ, sportovní odpoledne

 • snažíme se jednat s rodiči ohleduplně, taktně, zachovávat diskrétnost rodiny

 • mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, naši pedagogové nabízejí rodičům poradenský servis a informace z oblasti předškolní výchovy, nabízejí zdarma zapůjčení odborné literatury o jejich problému

 • vybízíme ke sledování výstavek, nástěnek, informací o tématech - co se právě v MŠ děje

Záměry:

- požadovat na rodičích důslednější dodržování školního řádu

- snažit se je přesvědčit svým přístupem o tom, že máme společný cíl

Organizace vzdělávání

Počet dětí na třídách musel být navýšen vzhledem k enormnímu zájmu o docházku do MŠ na maximálně povolený počet s výjimkou, tj. 28 dětí na třídu. Spojování dětí je omezeno na minimum. Denní řád je pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí a jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby.

Děti jsou rozdělené podle věku.:

 • do 1. třídy dochází 28 mladších děti, tedy věková skupina 3-4 letých, ale i děti 4-5 leté

 • v přízemí je 2. třída pro 28 dětí věkové skupiny 4-5 let, ale i děti 5-6 leté

 • nejstarších 20 dětí navštěvuje 3. třídu v ZŠ.

Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Jednou z dalších odpoledních aktivit může být i hra na flétnu. Tělovýchovné zaměření nabízí dětem dostatek pohybu během celého dne, otužování, cvičení na balančních míčích pro správné držení těla, aj. metody a formy práce. Denně jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Výtvarné zaměření nabízí dostatek výtvarného vyžití dětí, vede k seznamování s různými technikami, experimentování, využívání textilního, přírodního materiálu, k estetickému cítění, k pomoci s výzdobou tříd i školy, k estetickému hodnocení okolí, atp. Ekologické zaměření nabízí možnost seznámit se s ochranou přírody, chováním se v přírodě, chováním se v různých nebezpečných a nepředvídatelných situacích, s tříděním odpadu, s prací hasičů, policie, záchranářů, atp. Během celého dne se snažíme o to, aby děti měly dostatek času pro spontánní hru, nemusely uklidit svoje právě vytvořené stavby, aby je později mohly dokončit nebo využít ve hře. Chceme, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, aby zde nacházelo klid a soukromí. Pro soukromí dětí kromě jiného je ve třídě odpočívací koutek, kde si mohou během celého dne odpočinout, neúčastnit se činností. Pedagogové se plně věnují dětem, podněcují je k vlastní aktivitě, vedou je k všímání si souvislostí, k experimentování, přirozenou motivací k řešení problémů cestou pokusu a omylu při využívání dosavadních zkušeností, fantazie a představivosti, k logickému řešení určitých postupů. Důležitým pomocníkem pro pedagogy jsou prožitky dětí, které se nechají využít ve všech oblastech vzdělávání. Pedagogové se usilují o to, aby poměr spontánních a řízených činností byl vyvážený, a proto děti mají možnost se zapojit do práce v různě velkých skupinách, do frontálních činností nebo pracovat individuálně. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje jejich individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem. Podle finančních možností se snažíme o vhodně vybavené prostředí s dostatkem pomůcek k práci s dětmi.

Organizace činností 1.třídy

 • 6.30 - 9.00 spontánní hry, řízená výchovná činnost ve skupinách, individuální přístup, cvičení

 • 9.00 - 9.20 spontánní i řízená výchovná činnost, plnění činností rozvíjejících smyslové, manipulačně-technické, sebeobslužné, tělesné, estetické a mravní stránky osobnosti dítěte.

 • 9.30 - 11.30 příprava a pobyt venku

 • 11.30 - 12.00 příprava na oběd a oběd

 • 12.00 - 14.00 příprava na odpočinek a odpočinek minimálně 20-30 min na lehátku, poslech pohádek, postupné vstávání, odpolední aktivity, specifické aktivity, spontánní hry

 • 14.00 - 14.15 tělovýchovná chvilka, hygiena

 • 14.15 -14.30 svačina

 • 14.30 - 16.00 odpolední zájmové činnosti, skupinové řízené činnosti, pohybové aktivity, individuální práce s dětmi, logopedie, spontánní hry do odchodu dětí, společenské hry, pobyt venku

Organizace činností 2.třídy

 • 6.30 - 9.10 spontánní hry dle volby dětí, řízená výchovná činnost ve skupinách, individuální přístup, cvičení

 • 9.10 - 9.40 spontánní i řízená výchovná činnost, plnění činností rozvíjejících smyslové, manipulačně-technické, sebeobslužné, tělesné, estetické a mravní stránky osobnosti dítěte, práce skupinová i individuální

 • 9.40 - 11.40 příprava a pobyt venku

 • 11.40 -12.10 příprava na oběd a oběd

 • 12.10 -14.30 odpočinek a relaxace u poslechu pohádky nebo četby na pokračování, odpolední aktivity, volné hry, skupinové aktivity např. hra na flétnu, skupinová řízená činnost, pohybová chvilka nebo jiné pohybové aktivity, vždy za respektování individuality dítěte

 • 14.30 - 16.00 svačina, odpolední zájmové činnosti, skupinové řízené činnosti, spontánní hra, pobyt venku, společenské hry, individuální práce.

Organizace činností 3. třídy

 • 6.30 - 8.45 spontánní hry dětí, řízená výchovná činnost ve skupinách, individuální práce, ranní cvičení nebo tělovýchovná chvilka, relaxační činnosti, hygiena, svačina / mohou svačit samostatně již od 8.00 hod

 • 8.45 - 9.15 spontánní i řízená výchovná činnost, práce skupinová i individuální

 • 9.15 - 11.15 příprava na pobyt venku a pobyt venku

 • 11.15 - 12.00 příprava na oběd a oběd

 • 12.00 - 13.30 odpolední aktivity - poslech pohádky nebo četby na pokračování, relaxace, volné hry, individuální práce, skupinová řízená činnost, pohybová chvilka nebo jiné pohybové aktivity, vždy za respektování individuality dítěte

 • 13.30 - 13.45 svačina

 • 13.45 - 16.00 odpolední zájmové činnosti, skupinové řízené činnosti, spontánní hra do odchodu dětí, individuální práce s dětmi, logopedická cvičení, pobyt venku.

Charakteristika vzdělávacího programu

CESTUJEME ZA SLUNÍČKEMŠVP naší mateřské školy je nazván podle sluníčka, které nám všem pomáhá vyloudit úsměv na rtech, a i my se ve školce snažíme, aby zde byly děti spokojené, usměvavé a bez zbytečných slziček. Sluníčko svítí po celý rok - děti tak za ním mohou celý rok "cestovat" a něco nového poznávat, dozvědět se, naučit se.

K doplnění TVP využíváme i některé další zpracované projekty.

Projekty s názvy " Každý jsme jiný, ale všichni jsme stejní",

" Pohyb nás baví",

"Bezpečně po městě i vesnici".

Také doplňování o další zpracované projekty je samozřejmě možné.

Vzdělávací cíle

Naší snahou je vést děti ke komunikativnosti, samostatnosti, tvořivosti, ke vzájemné důvěře, ohleduplnosti a toleranci. Individuálně přistupovat k dětem s rozdílnou úrovní nadání a různých zájmů. Snažíme se o pohodové, příjemné, a zajímavé prožití doby strávené v naší škole.

Chceme, aby vzdělávání dětí probíhalo pro děti v zajímavém, podnětném, vhodném a estetickém prostředí, které bude děti motivovat k jejich aktivnímu rozvoji poznávání a učení a napomáhat k chápání okolního světa, aby dítě umělo poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno. Proto se snažíme o každoroční změny a vylepšování interiéru tříd i zahrady mateřské školy, aby i prostředí děti upoutalo, aktivizovalo, aby se v něm cítily dobře. Chceme nenásilně zařadit dítě do kolektivu a učit ho žít ve společnosti ostatních. Vést ho tak, aby postupně získávalo osobní samostatnost, nejdříve v sebeobslužných dovednostech a hygienických návycích, dále ve schopnosti samostatně komunikovat, spolupracovat a spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích, zaujímat názory a postoje a vyjadřovat je. U většiny dětí je třeba rozšiřovat slovní zásobu a aktivně ji používat k dokonalejší komunikaci, hovořit ve větách a správně je formulovat, vyjadřovat myšlenky a vést dialog bez ostychu s dospělými. Budeme se snažit spolupracovat s rodiči i logopedy na odstraňování vadné výslovnosti jednotlivých hlásek.

Naší prioritou je podpora tělesného rozvoje dítěte a jeho zdraví. Chceme vést děti k rozvoji všech smyslů, ke správnému držení těla, ke zvládání základních pohybových dovedností a prostorové orientace i zvládání lokomočních i nelokomočních pohybových činností. Přibývá totiž dětí s vadným držením těla, pohodlných dětí zvyklých prosedět spoustu času u počítače nebo televize, dětí se špatnou nožní klenbou, dětí pohodlných chodit, běhat. Zároveň budeme sledovat, zda je věnována ze strany rodičů dostatečná péče o zdraví a čistotu jejich dětí. Při cvičení využíváme hudbu a snažíme se, aby děti vnímaly rytmus a dokázaly ho sladit s pohybem. Dále chceme vést k ochraně osobního zdraví a bezpečí a seznamovat je, jak a kde v případě potřeby hledat pomoc.

Vést je k bezpečnosti při hrách, při mimořádných událostech, dopravních situacích, ale i např. je vést k prevenci nemoci, úrazů, nezdravých návyků i chování se při setkání s cizími lidmi. Dále pak vést děti k citlivosti k přírodě a živým bytostem, těšit se z přírodních i kulturních krás, pomáhat pečovat o okolní životní prostředí a mít ho v povědomí a samy se snažit zasloužit o jeho zlepšení. Přirozeně pozorovat blízké prostředí a život v něm, poznávání ekosystémů - les, louky, rybníky. To je prostředí, ve kterém se naše škola nachází, a proto ho maximálně využíváme. Chceme, aby si děti osvojily elementární poznatky o okolním prostředí a viděly, že svět je pestrý, různorodý. Zjistili jsme totiž, že děti nedovedou pozorovat, zastavit se a soustředit se na věci, jevy, činnosti kolem sebe. Pak nemohou vnímat a poznat změny v přírodě, ve známém prostředí.

Chceme děti vtahovat do výtvarných činností, vést k estetickému vnímání i vyjadřování zážitků, prožitků, vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik. Rozvíjet fantazii, tvořivost dětí i vyjadřovat a tříbit jejich vkus.

Individuálně přistupujeme k dětem s rozdílnou úrovní nadání a různých zájmů. Snažíme se o pohodové, příjemné, zajímavé a aktivizující prožití doby strávené v naší škole.

Metody a formy práce

Při působení na děti vycházíme z pedagogické analýzy a uvědomění si individuálních potřeb každého dítěte. Vzdělávací pokroky dětí sledujeme a průběžně zaznamenáváme. Snažíme se u každého dítěte najít jeho motivující prvek, aby dosahovalo rozvojových pokroků optimálním k jeho možnostem. Kromě hlavní metody, kterou je hra, uplatňujeme metodu prožitkového učení založenou na přímých zážitcích dítěte, kooperativní učení, které vyžaduje spolupráci, vzájemnou pomoc a radu většího počtu dětí při řešení složitějších problémů. Snažíme se navozovat situační formu učení, aby dítě chápalo v souvislostech a poskytovat vzory chování vhodné k nápodobě a přejímání. Učitelky se snaží iniciovat vhodné hry a činnosti a nabízet různé aktivity, aby v dítěti probudily zájem poznávat, tvořit, chápat a přemýšlet. Snažíme se o to, aby pestrá vzdělávací nabídka iniciovala aktivní účast dítěte dle vlastní volby.

Vzdělávací obsah

ŠVP je rozpracován do 4 integrovaných bloků - podle čtyř ročních období, ve kterých můžeme za sluníčkem cestovat a něco nového poznávat:

 • Podzimní cestování za sluníčkem

 • Zimní cestování za sluníčkem

 • Jarní cestování za sluníčkem

 • Letní cestování za sluníčkem

Integrované bloky vycházejí z cílů RVP PV :

 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

 2. osvojení základních hodnot, na nichž je založena naše společnost

 3. získání osobní samostatnosti a schopnost projevit se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Každý integrovaný blok má několik podtémat, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací oblasti ( biologická, psychologická, interpersonální, sociálně - kulturní a environmentální).

Vzhledem k tomu, že třídy jsou většinou při pobytu venku a krátce odpoledne spojeny, dohodl se pedagogický kolektiv na stejném členění i obsahovém souznění. Ze ŠVP učitelky vycházejí při tvorbě TVP. Každý TVP má několik podtémat, která jsou podle potřeby upravována, doplňována a aktualizována.

PODZIMNÍ CESTOVÁNÍ ZA SLUNÍČKEMNaším záměrem v tomto celku je seznámit děti s novým prostředím, kamarády i dospělými, kteří pracují v MŠ. Pomoci nově příchozím dětem adaptovat se na nové prostředí. Blíže poznávat spolužáky, navazovat nová přátelství, vzájemně si pomáhat, spolupracovat s dětmi i s učitelkou.

Při příchodu dětí zjišťovat úroveň jejich výslovnosti a vyjadřování, abychom mohli s dětmi a ve spolupráci s jejich rodiči pracovat na zlepšování vyjadřování i výslovnosti. Chceme také postupně zvyšovat matematickou gramotnost dětí, a k tomu zajistit dostatek vhodných pomůcek i her.

Seznamovat děti s gesty, symboly a piktogramy, znázorňujícími domluvená pravidla chování jak ve vztahu k ostatním, tak i k prostředí.

Poznávat organizaci hygieny, stravování a přípravy na pobyt venku. Podporovat rozvoj pohybových schopností a dovedností, koordinaci pohybů v oblasti hrubé i jemné motoriky, držení těla a správné dýchání. Učit děti postupně zvládat sebeobsluhu a základní pracovní dovednosti.

Podporovat estetické cítění a cit pro vše krásné, k estetickému vnímání a tříbení vkusu. Rozvíjet ho formou hudební, pohybovou, výtvarnou, slovesnou, dramatickou, atp.

Pozorovat podzimní přírodu v okolí MŠ i obce. Všímat si co kde roste, zabarvení i tvaru rostlin, jaká zvířata tu žijí a jaká žijí v lese, čím se živí a jak jim lidé mohou pomáhat, ale i škodit. Sledovat změny v parku, na zahradách a polích, v souvislosti s podzimními pracemi na těchtomístech.

Vytvářet vztah k přírodě, k místu, kde žijí. Učit pozorovat přírodu zvláště v okolí MŠ, všímat si co kde roste, jaká můžeme v okolí vidět zvířata, čím se živí a jak jim lidé mohou pomáhat nebo škodit.

Využívat maximálně nejen zrak, ale i sluch, čich, chuť a hmat.

Rozvíjet tvořivost, fantazii, podporovat zvídavost. Poznávat činnosti lidí i všeho, co je v člověku krásné.

Získávat sebedůvěru a sebevědomí, snahu o samostatnost ve vyjadřování, vystupování, obhajobě vlastních myšlenek, názorů a samostatného rozhodování.

Rozvíjet verbální, výtvarné, hudební i pohybové vyjadřovací prostředky, posilovat pospolitost a tvůrčí spolupráci ve skupině.

ČINNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI NABÍZENÉ DĚTEM V TÉMATECH :

- CESTA ZA KAMARÁDY

- CESTA ZA JABLÍČKOVOU VŮNÍ

- CESTA PROMĚN

 • hry, při kterých se seznamují s novým prostředím, se všemi místnostmi MŠ, s její okolím, zahradou, ale i s piktogramy, gesty a symboly

 • činnosti a hry, při kterých učitelka zjistí úroveň výslovnosti

 • společné rozhovory, diskuse, vyprávění zážitků, vyřizování vzkazů

 • sluchové, artikulační a rytmické hry, slovní hádanky, rozpočítadla

 • hry a činnosti zaměřené na procvič. výslovnosti, motoriky mluvidel

 • poslech i nácvik recitace, dramatizace, práce s knihou, časopisem

 • činnosti zaměřené k vytváření a chápání pojmů a osvojování poznatků

 • hry a činnosti při kterých budou pozorovat a popisovat vzájemné polohy dvou předmětů v budově i venku

 • nabízet dětem častěji činnosti a hry při kterých se rozvijí logické myšlení

 • činnosti rozvíjející fyzickou zdatnost a dovednosti v oblasti hrubé motoriky a podporující neurosvalový vývoj

 • činnosti a hry, které povedou ke spokojenosti, radosti, veselí a pohodě

 • hry, při kterých si budou upevňovat znalost svého jména, značky, ale i jména spolužáků

 • povídání o pravidlech, která je nutné dodržovat, vytvoření smysluplných pravidel, gest a symbolů, podle kterých se budou všichni chovat

 • činnosti a hry, kde si budou procvičovat koordinaci pohybů, držení těla a dýchání, chůzi do a ze schodů

 • výpravy a vycházky do okolí MŠ a okolí obce se sportovním, ekologickým nebo bezpečnostním zaměřením

 • aktivity zaměřené na poznávání hodnoty věcí i lidské práce

 • experimentování a hry s barvou

 • hry se zpěvem, poslech zpěvu, zpěv, hra na rytmické hudební nástroje

 • hry a tvoření z přírodnin

 • psychomotorické a pohybové hry

 • smyslové hry s přírodním materiálem

 • činnosti a hry pro cvičení jemné motoriky rukou a obličeje

 • stolní a společenské hry

 • hry a činnosti, při kterých si budou děti procvičovat zručnost, koordinaci zraku a rukou, dodržování pracovního postupu, bezpečné zacházení s nástroji i sebeobslužné činnosti

 • využití přirozených her, vytvářet modelové situace, kdy se děti učí přijímat a respektovat druhého, vedou děti ke snaze pomoci, k ohleduplnosti i ke schopnosti řešit spor

 • činnosti, které dětem umožňují samostatné vystupování, vyjadřování

 • hry podporující víru dětí ve své schopnosti a síly

ZIMNÍ CESTOVÁNÍ ZA SLUNÍČKEMNaším záměrem v tomto celku je posilovat prosociální chování ve vztahu k rodině, dětské herní skupině, spolužákům. Vést děti k vytváření správných sociálních postojů, k chuti vytvářet, vyhledávat a pozorovat krásné věci, a to jak v MŠ, tak v přírodě i v obci.

Rozvíjet u dětí zájem o knihy,časopisy a povědomí jak s nimi zacházet.

Učit pracovat s novými pomůckami pro rozvoj výslovnosti a využívat i starších pomůcek k tomuto vhodných.

Využívat systému,,LOGIK,,ve všech třídách a vhodných výukových programů na PC rozvíjejících matematickou gramotnost.

Společně vytvářet příjemnou atmosféru, jazykovými, hudebními, výtvarnými, pohybovými i dramatickými prostředky, navozovat příjemné klima přicházejících svátků. Podporovat děti ve snaze pomáhat při výzdobě školy a okolí před vánocemi. Podporovat je též i v aktivitách souvisejících s pomocí zvířatům a ptákům v zimě.

Seznamovat děti s tradicemi spojenými s tímto obdobím.

Uvědomovat si význam zimního období pro přírodu a pozorovat změny, ke kterým v zimě dochází. Sledovat počasí a jeho typické zimní znaky (led, sníh, jinovatka, mlha...) a učit děti vnímat krásu zimního období. Poznávat radosti, ale i nástrahy zimy v podobě nebezpečí na kluzké vozovce, chodníku. Upozornit na nebezpečí při sáňkování na nevhodném místě nebo při vstupování na zamrzlý rybník. Seznamovat děti s tím, co lidé dělají v zimě pro svou bezpečnost. Pozorovat, jak lidé zasahují do životního prostředí a pokoušet se vyjádřit vlastní postoj nebo stanovisko.

Poznávat rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici a to nejen z hmotné stránky, (architektury, dopravy...), ale i z hlediska vztahů mezi lidmi, kulturou, atd.

Vést k bezpečnému a správnému chování doma, na ulici i v obchodě, a to i praktickými zkušenostmi. Poznávat dopravní prostředky( jejich účel i druh ) a vědět, že lidem pomáhají, ale většina z nich škodí životnímu prostředí.

Vést děti ke vhodnému oblékání ve vztahu k počasí i teplotě v prostorách školy. Poznávat a pojmenovávat věci denní potřeby a mít znalost o tom, ze kterého materiálu je daná věc vyrobená.

Rozvíjet základní kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti.

Zajímavými činnostmi podporovat tvořivost, fantazii a představivost dětí. Vést je ke kamarádství, pomoci jeden druhému. Budeme podporovat radost z pohybu dětí. Společně pak usilovat o rozvoj jazykových schopností.

ČINNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI NABÍZENÉ DĚTEM V TÉMATECH:

-CESTA K VÁNOČNÍMU STROMKU

-CESTA SNĚHOVÉ VLOČKY

-CESTA ZA POZNÁNÍM

 • hry a příležitosti, při kterých se učí přijímat, respektovat toho druhého, sociální a interaktivní hry, hraní rolí dramatické činnosti, společenské hry

 • prohlížení knih a časopisů

 • pravidelný poslech pohádek a příběhů přiměřených věku dané skupiny dětí

 • nácvik a opakování říkadel k hláskám

 • využívání tabulek ,,LOGIK,, s různým zaměřením

 • využívat výukových programů na PC

 • hry a činnosti vedoucí k rozvoji pohybového aparátu a lokomočních pohybových dovedností

 • hry a činnosti rozvíjející tělesnou zdatnost a pohybovou kulturu i ve spojení s hudbou

 • spontánní i cílená pozorování přírodních, technických i kulturních objektů

 • aktivity, kdy budou děti manipulovat s předměty a zkoumat jejich vlastnosti

 • činnosti, při kterých budou děti vést rozhovory, diskutovat, samostatně se projevovat, a to nejen verbálně, ale i pohybově, hudebně, výtvarně

 • činnosti a aktivity při kterých budou děti procvičovat sebeobsluhu a elementární pracovní dovednosti

 • hry, podporující vývoj řeči a dovedností předcházejících čtení a psaní také motoriky mluvidel i grafomotoriky

 • práce s knihou, časopisy i encyklopediemi

 • tvořivé hry a činnosti s různým materiálem

 • činnosti, které dotvářejí vhodnou atmosféru k nadcházejícím příležitostem a slavnostem

 • výlety do okolí městyse s donáškou vhodné potravy pro zvěř

 • obstarávání krmítka na zahradě, pozorování jeho návštěvníků

 • různorodé hry, činnosti a aktivity, které budou dětí seznamovat s lidovou slovesností, zvyky a tradicemi

 • hry a činnosti zaměřené na vytváření a chápání pojmů a osvojování si poznatků

 • hry s přírodním materiálem, pokusy, experimenty

 • pozorování počasí a změn v přírodě ve vztahu k ročnímu období i z estetického hlediska

 • činnosti a aktivity seznamující s nebezpečím, které je typické pro zimu

 • hry a činnosti, směřující k poznávání přírodních i umělých materiálů, nakládání s odpady

 • hry a činnosti rozvíjející produktivní řečové schopnosti a jazykové dovednosti

 • činnosti, které umožňují samostatné vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování i sebehodnocení

 • hry i modelové situace, při kterých se rozvíjí společensko -kulturní návyky

 • hry a činnosti, které podporují tvořivost, fantazii, představivost (výtvarné, pohybové, hudební apod. )

 • hry a modelové situace, které vedou k ohleduplnosti, ochotě rozdělit se, střídat se, pomoci i ke schopnosti řešit spor

 • lokomoční, zdravotní i sezónní činnosti a hry, při kterých se přirozeně rozvíjí pohybové dovednosti a smysly

 • přednes, dramatizace, zpěv, hra na rytmické hudební nástroje

JARNÍ CESTOVÁNÍ ZA SLUNÍČKEMV tomto bloku je naším záměrem osvojování si poznatků o lidském těle, jeho funkcích, orgánech. Vytvářet povědomí o ochraně svého zdraví, ale i svých kamarádů a blízkých. Poznávat jak se chovat a co dělat, aby své zdraví nejen chránili, ale i posilovali, a to nejen po stránce tělesné, ale i duševní.

Rozvíjet a podporovat matematickou i čtenářskou gramotnost, vést děti ke správné výslovnosti, k rozvíjení slovní zásoby a ke zřetelnému vyjadřování celými větami.

Vést děti k poznání, že člověk je součástí přírody, k její poznávání a ochraně i v této době, kdy se probouzí k novému životu.

Poznávat věci denní potřeby a jejich uplatnění a použití.

Vést k poznávání domácích zvířat, jejich mláďat a jejich významu pro nás.

Snažit se o to, aby jarní svátky měly děti spojeny se známými tradicemi. (malování kraslic, pletení pomlázek, atd.)

Přimět děti k poznání, že každá součást živé přírody potřebuje vhodné prostředí ke svému životu a člověk má k tomuto napomáhat. Proto se učíme o přírodu pečovat. Přibližovat dětem různé ekosystémy a život v nich, učit je poznávat a rozlišovat potok, řeku, rybník, moře. Poznávat, že rostliny, živočichové, ale i lidé potřebují vodu v různé formě ke svému životu.

Rozvíjet představivost, fantazii, tvořivost i dovednosti v oblasti výtvarných, pracovních i hudebních a pohybových činností.

Vést k poznávání struktury rodiny, jejího významu, určitých pravidlech v ní. Poznávat, že ,,domov,, není jen dům nebo byt, kde děti žijí, ale i obec a stát.

Vést děti k lásce k naší zemi i k chuti poznávat ji .

Dovést děti k poznání, že člověk je součástí světa, je na něm závislý a opačně.

Osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě užitečných pro vytváření

povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.

Rozvíjet pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.

ČINNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI NABÍZENÉ DĚTEM V TÉMATECH:

- CESTA ZA PRVNÍ JARNÍ KYTIČKOU

- CESTA ZA PTAČÍM PEŘÍČKEM

 • hry a činnosti, které vedou k vytváření a chápání pojmů a k osvojování poznatků o lidském těle, jeho funkcích, o aktuálním ročním období, jeho znacích a tradicích

 • příležitosti a aktivity rozvíjející povědomí o ochraně svého zdraví i zdraví ostatních

 • hry, podporující důvěru dítěte ve vlastní síly a schopnosti

 • hry a činnosti rozvíjející matematickou gramotnost s využitím systému ,,logik, ,a výukových programů na PC

 • manipulační činnosti a hry s různorodým materiálem i nástroji, kde budou provádět operace jako je párování, přiřazování, porovnávání...

 • četba, vyprávění příběhů a pohádek, využití i televize, DVD

 • činnosti procvičující osvojování produktivních řečových schopností

 • hry a aktivity podporující výslovnost

 • aktivity, kde budou děti popisovat, vyprávět příběh, který slyšely, shlédly, zažily nebo se jim zdál

 • hry a činnosti rozvíjející fyzickou zdatnost, pohybovou kulturu a koordinaci, hrubou i jemnou motoriku a činnosti, které povedou ke správnému vývoji chodidla

 • hry a činnosti procvičující uvědomění si vlastního těla

 • aktivity rozvíjející pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 • zprostředkované poznávání takové přírody, která není v našem okolí ( encyklopedie, krátké dokumentární filmy, obrazový materiál...)

 • hry, činnosti i experimenty rozvíjející poznání, že každá rostlina i zvíře potřebuje ke svému životu vhodné podmínky

 • aktivity vedoucí k poznání, že za Zemi nese zodpovědnost člověk a měl by ji chránit

 • hry a činnosti a experimenty rozvíjející tvořivost ve všech oblastech (výtvarné, hudební, pracovní, konstruktivní, dramatické...)

 • turistické vycházky do okolí i se soutěživým zaměřením

 • hry a aktivity vedoucí k poznávání struktury a funkce rodiny, k posilování vztahů členů rodiny

 • interaktivní a sociální hry, podporující sbližování dětí a vznik dětských přátelství

 • činnosti zaměřené na poznávání naší země, jejích kulturních i přírodních krás

 • hry aktivity a činnosti, které jsou zaměřené na řešení problémů a k cvičení paměti (mechanické i logické)

 • činnosti, přiměřené schopnostem a věku dětí umožňující jim dosáhnout úspěchu

 • pracovní činnosti které jsou zaměřené na péči o nejbližší okolí (pěstitelské , úklidové...)

 • všechny druhy činností, ve kterých děti mohou vyjádřit své zážitky, představy (slovesně, výtvarně, pohybově i hudebně)

 • aktivity, které dětem přiblíží svět kultury i mimo mateřskou školu (oslavy, kulturní akce, návštěvy divadla...)

 • námětové a tematické hry

 • čtení, pouštění pohádek s etickým obsahem, poučením a bajky

 • hry, které přispějí k osvojování návyků zdravého životního stylu

LETNÍ CESTOVÁNÍ ZA SLUNÍČKEMNaším záměrem v tomto bloku je vést děti k pozorování a poznávání živé i neživé přírody, uvědomovat si jejich užitečnost a mít povědomí o tom jak ji lze chránit. K poznávání využívat všechny smysly.

Prohlubovat znalosti a dovednosti v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti. Zvyšovat nároky na řečovou úroveň dětí, spolupracovat s rodiči docházejícími s dětmi do logopedické poradny a důsledně dbát na správnou výslovnost již naučených hlásek.

Zlepšovat tělesnou zdatnost a pohybovou kulturu, zdokonalovat pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky

Přibližovat dětem život na jiných kontinentech a v jiných zemích, poznávat zvířata žijící v jiných podmínkách (Afrika, Antarktida, mořští živočichové, zvířata z oblastí věčného ledu...), poznávat jaké prostředí potřebují a jaké mají typické tělesné znaky.

Vést děti k poznávání krás naší země i Země, a to nejen přírodních, ale i kulturních.

Přibližovat letní období, jeho charakteristické znaky i činnosti lidí v tomto období.

Vést děti k poznání, že jsme součástí světa, kterému je nutné rozumět, je nutné se v něm chovat tak, abychom si chránili zdraví své i druhých.

Mít povědomí jak se zachovat při nestandartních situacích(nehoda, požár, povodeň...)vědět koho a jak přivolat na pomoc.

Dokázat se vyjádřit a sdělovat své prožitky, pocity, nálady a přání nejen verbálními prostředky, ale i výtvarnými, pohybovými a hudebními.

Nebát se tvořit z tradičních i netradičních materiálů, nemít strach z nových technik.


ČINNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI NABÍZENÉ DĚTEM V TÉMATECH:

-CESTA K LIDEM

-CESTA ZA BEZPEČNÝM DOBRODRUŽSTVÍM

 • lokomoční a zdravotně zaměřené hry a aktivity, při kterých si budou zdokonalovat pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky a také protahovací, uvolňovací, vyrovnávací, dechová a relaxační cvičení

 • činnosti procvičující základní matematické pojmy(orientace na ploše, v prostoru, porovnávání, přiřazování...)

 • prohlížení knih, encyklopedií a časopisů

 • činnosti, při kterých budou děti poznávat hlásku na počátku slova

 • hry a činnosti při kterých se naučí vnímat synteticky nahláskované slovo a opačně

 • nácvik a procvičování některých akrobatických cviků

 • aktivity pro rozvoj fyzické zdatnosti nasměrované na využití zahrady

 • psychomotorické, smyslové a pohybové hry, hry s netradičními materiály

 • hry a činnosti vytvářející elementární povědomí o přírodním prostředí a rozvíjející úctu k životu ve všech jeho formách

 • aktivity a hry seznamující děti s mimořádnými situacemi, vlivy prostředí (bouřka, povodeň, krupobití, dopravní nehoda, požár, neznámé zvíře, člověk...)

 • činnosti, při kterých získají elementární poznatky o některých ekosystémech, jejich rostlinnou i živočišnou stránku

 • řešení přirozených i modelových situací

 • prohlížení knih, encyklopedií a časopisů

 • hry a činnosti, které vedou k vytváření a chápání pojmů a k poznávání aktuálního ročního období, jeho znaků

 • aktivity procvičující sebeobsluhu a elementární pracovní dovednosti

 • hry a aktivity přibližující dětem život lidí i zvířat v jiných zemích, na jiných kontinentech v jiných ekosystémech

 • návštěva divadla, kina

 • aktivity, experimenty seznamující děti se zajímavými technikami a s prací s netradičně použitým materiálem

Dodatek: Nikdy nebudeme moci vychovávat své dítě nebo děti znovu. Nikdy.

Máme jen jedinou možnou příležitost, a to neopakovatelnou.

Evaluační systém a hodnocení dětí

Chceme se zaměřit hlavně na naplňování cílů programu, kvalitu podmínek vzdělávání a na práci pedagogů. Chceme vyhodnocovat a analyzovat výsledky pedagogického procesu a vyvozovat závěry pro jeho zkvalitnění. Jedná se o práci pravidelnou a systematickou. Zpětnou vazbu získáváme od rodičů dětí, od pedagogů základní školy a veřejnosti. Podněty zvenčí nepodceňujeme, snažíme se je analyzovat a vyhledávat opatření pro zkvalitňování naší práce. Každoročně tedy probíhá vyhodnocení programu jako celku, aby popř. mohlo dojít k úpravám, aby kolektiv zjistil, zda je program vyhovující, čím ho můžeme doplnit a na co může navázat, ale také kde jsou jeho slabiny a rizika. Evaluace podmínek probíhá pak na úrovni školy i tříd. Pedagogové porovnají svou situaci s požadavky danými RVP a vyhodnotí, co vyhovuje a co ne. Zlepšování podmínek však probíhá i průběžně. Týká se podmínek materiálních, bezpečnostních, organizačních, ale i pedagogických a psychohygienických.

Evaluace souladu ŠVP s RVP PV

Cíl: zhodnotit kvalitu zpracování ŚVP z hlediska respektování hlavních zásad tvorby ŠVP PV formulované RVP PV a vzdělávací obsah i podmínky dané RVP PV, zda podává ucelený obraz o naší MŠ o způsobu a formách její práce a poskytovaném vzdělávání, zda dává prostor pedagogům rozvíjet integrovaný přístup ke vzdělávání, zda je jako celek promyšlený a srozumitelný pro tvorbu TVP.

Techniky evaluace: pedagogická porada, SWOT analýza - srovnání s 10.kapitolou RVP PV

Časový plán: 1x za tři roky

Kdo: ředitelka s celým kolektivem zaměstnanců

Evaluace kvality zpracování ŠVP

Cíl: hodnotit záměr a originalitu ŠVP, jeho vhodnost k podmínkám, zda vzdělávací obsah tomuto odpovídá, zda dává dostatek prostoru pro další rozvoj

Techniky evaluace: srovnání s 11. kap. RVP PV, hodnocení IB, hospitace, porady, hodnocení TVP

Časový plán: 1x za 3roky, na závěru IB, průběžně podle plánu porad a hospitací, TVP - pololetně

Kdo: ředitelka s celým kolektivem pedagogů

Evaluace věcných podmínek

Cíl: zhodnotit materiální podmínky školy vzhledem k naplňování záměrů ŠVP

 • budova MŠ a její technický stav

 • vybavení mateřské školy (nábytek, pomůcky)

 • školní zahrada

Techniky evaluace: rozhovory, inventáře, pedagogické a provozní porady, jednání se zřizovatelem a rodiči

Časový plán: průběžně, 2x za rok

Kdo: pedagogičtí i provozní zaměstnanci, zřizovatel, rodiče

Evaluace životosprávních podmínek

Cíl: zhodnotit poskytování stravy dle předpisů, dostatek tekutin, vhodné intervaly mezi podávanými pokrmy, pravidelný denní rytmus, dostatečně dlouhý pobyt venku, respektování individ. potřeby spánku a odpočinku, přirozený vzor zdravého životního stylu od pedagogů

Techniky evaluace: pozorování, rozhovory, hospitace, porady

Časový plán: denně, průběžně, dle plánu hospitací a porad

Kdo: ředitelka, pedagogové, provozní zaměstnanci

Evaluace psychosociálních podmínek

Cíl: zhodnotit klima ve škole a ve třídě, adaptace dětí na nové prostředí, rovnocenné postavení dětí, pedagogický styl - vyváženost spontánních a řízených činností, zajištění soukromí dětí a jejich bezpečnost

Techniky evaluace: pozorování, rozhovory, hospitace, porady, anketa

Časový plán: průběžně, dle plánu hospitací a porad, 2x za rok, rodiče jednou ročně

Kdo: ředitelka, učitelky, rodiče

Evaluace organizace chodu

Cíl: zhodnotit vhodnost a účelnost denního řádu a programu, vhodnost materiálních podmínek pro realizaci plánovaných činností, nepřekračování stanoveného počtu dětí ve třídě a maximální omezení spojování tříd

Techniky evaluace: kontrolní činnost, pedagogické a provozní porady, hospitace

Časový plán: průběžně, 2x za rok

Kdo: ředitelka, pedagogičtí a provozní zaměstnanci

Evaluace řízení mateřské školy

Cíl: zhodnotit dosavadní kompetence a povinnosti všech zaměstnanců MŠ

Technika evaluace: rozhovory, pedagogické a provozní porady, kontrolní činnosti

Časový plán: průběžně, 1x za rok

Kdo: ředitelka, celý kolektiv zaměstnanců

Evaluace personálního a pedagogického zajištění

Cíl: zhodnotit personální podmínky MŠ, kvalifikovanost a profesionalizaci pedagogického týmu, sebevzdělávání pedagogů

Technika evaluace: kontrolní činnost, hospitace, pedagogické a provozní porady. průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků

Časový plán: průběžně, dle plánu porad a hospitací, 1x za rok

Kdo: ředitelka, celý kolektiv MŠ - dle stanovených kompetencí

Evaluace spoluúčasti rodičů

Cíl: zhodnotit fungování vztahu mezi pedagogy a rodiči, efektivnost zvolených metod a forem spolupráce vzhledem k plnění záměrů a cílů ŠVP PV

Technika evaluace: rozhovory, monitoring mezi rodiči, dotazník, mimoškolní akce s rodiči a dětmi, pedagogické rady

Časový plán: průběžně, 2x za rok

Kdo: ředitelka, pedagogové, rodiče

Evaluace vzdělávacího procesu

Cíl: zhodnotit efektivnost průběhu vzdělávacího procesu z hlediska využívaných metod a forem práce - pedagogický styl, přístup k dětem a profesionální dovednosti u jednotlivých pedagogů, vzdělávací nabídku (integrované bloky) a tvorbu a naplňování TVP

Technika evaluace: rozhovory, hospitace i vzájemné, konzultace pedagogů, konzultace s rodiči, sebehodnocení dětí

Časový plán: průběžně, po ukončení IB, podle plánu hospitací

Kdo: ředitelka, pedagogové, částečně děti, rodiče

Evaluace výsledků vzdělávání

Cíl: zhodnotit vzdělávací pokroky dětí ve všech dílčích vzdělávacích oblastech (dílčí poznatky, dovednosti, hodnoty a postoje) a jejich uplatňování v praktických činnostech v průběhu celého dne

Technika evaluace: pozorování, rozhovory a výpovědi dětí, porady, rozbor dětských prací (portfolio), záznamy o vzdělávacích pokrocích dětí (záznamové archy)

Časový plán: denně, průběžně, po ukončení IB, 3x za rok u bezproblémového dítěte, častěji u dětí s potřebou výraznějšího IP záznamové archy), porady

Kdo: pedagogové, děti, ředitelka

Zpracoval kolektiv MŠ Plaňany

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

RVP PV i ŠVP naší MŠ vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Z tohoto důvodu je RVP PV základním východiskem i pro přípravu vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření jsou nezbytné úpravy organizace, obsahu, metod, forem, hodnocení a podmínek vzdělávání a školských služeb, které se člení do stupňů podle organizační a finanční náročnosti, odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do 5 stupňů.

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Zpracovává tedy samostatně. Ta představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení do kolektivu. Pokud toto nebude dostačovat, doporučíme využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb. Podpůrná opatření prvního stupně nemají normovanou finanční náročnost. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. Poskytují se samostatně nebo v kombinacích různých druhů a stupňů v souladu se zjištěnými speciálními vzdělávacími potřebami dítěte. Konkrétní druh podpůrných opatření lze poskytovat pouze v jednom stupni. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám a možnostem. Snahou pedagogů je- stejně jako ve vzdělávání dětí, které speciálně vzdělávací potřeby nemají- vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na zřeteli fakt, že se děti ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto dětí je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami učitel zahrnuje do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření.

Závazný rámec pro obsahové a organizační zabezpečení předškolního vzdělávání všech dětí vymezuje RVP PV, který je východiskem pro tvorbu ŠVP. Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech dětí dané mateřské školy. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro děti od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. IVP zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ.

Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována dítěti, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu. Pokud by nepostačovalo poskytování podpůrných opatření prvního stupně, doporučí škola nebo školské zařízení využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb.

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonných zástupců dítěte. Podpůrná opatření se poskytují samostatně nebo v kombinacích různých druhů a stupňů a v souladu se zjištěnými speciálními vzdělávacími potřebami dítěte.

Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami je nejen volba vhodných vzdělávacích metod a prostředků, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními, ale i uplatňování vysoce profesionálních postojů učitelů i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí. Rozvoj osobnosti dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními závisí na citlivosti a přiměřenosti působení okolí mnohem více, než je tomu u dítěte, které není ve svých možnostech primárně omezeno. Proto je nutné, mimo jiné, navázat úzkou spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikovat a předávat potřebné informace.

Rámcové

Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby dítěte. Zpracovává se na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce dítěte. Je závažným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přičemž vychází ze školního vzdělávacího programu. Obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka a údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání žáka. V individuálním vzdělávacím plánu jsou dále uvedeny zejména informace o a) úpravách obsahu vzdělávání dítěte b) časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání

c) úpravách metod a forem výuky a hodnocení dítěte d) případné úpravě výstupů ze vzdělávání žáka. Individuální plán je zpracováván bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zákonného zástupce dítěte. Může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku. Zpracování a provádění individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje ředitel školy. Zpracovává se ve spolupráci se školským poradenským zařízením, dítětem a zákonným zástupcem dítěte. Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje dítěti, zákonnému zástupci dítěte a škole poradenskou podporu.

Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání dítěte nebo dětí se speciálně vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření. Asistent pedagoga pomáhá jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení dítěte do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání, včetně poskytovaných školských služeb. Hlavními činnostmi jsou: a) pomoc při výchovné a vzdělávací činnosti a pomoc při komunikaci s dětmi, zákonnými zástupci dětí a s komunitou, ze které dítě pochází b)pomoc dítěti na adaptaci na školní prostředí c) nezbytná pomoc dítěti při sebeobsluze, pohybu během činností a při akcích pořádaných školou.

Není-li stanoveno jinak, může asistent pedagoga poskytovat podporu při vzdělávání i více dětem současně, nejvýše však čtyřem.

Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně 1. Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně MŠ stanoví pravidla průběh tvorby, realizování a vyhodnocování PLPP , pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP. 2. Plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. 3. Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb dítěte. 4. Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola využít pomoc školského poradenského zařízení. 4. S plánem pedagogické podpory seznámí škola zákonného zástupce, všechny pedagogy. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.

5. V ŠVP může mateřská škola stanovit náplň předmětů speciálně zdravotnické péče, zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí. Podmínky pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními stanovuje školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Učitel zajišťuje tyto podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí a měl by být vzdělán i v oblasti speciální pedagogiky.

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je zabezpečíme:

 1. uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání

 2. realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí

 3. osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení

 4. spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství

 5. snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy

 6. přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách zřízených podle § 16 odst.9 školského zákona se uskutečňuje na základě školního vzdělávacího programu upraveného podle speciálních vzdělávacích potřeb dětí.

Zpracovala: L. Svobodová

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje, často je těžké odlišit při identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité oblasti. Dítě, které vykazuje známky nadání, podporujeme. Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet. Mateřská škola zajistí realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.( Příloha č.1k vyhlášce č. 27/2016 Sb.)

Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a záměry vzdělávání obsažené v RVP PV, jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Je však nezbytné uvědomovat si specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase , žije přítomností a situacemi, které ji naplňují.V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti starším dětem má výrazně méně zkušeností. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné.

Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy nejčastěji první sociální zkušeností mimo širší rodinu. Obvykle se projevuje silnější potřebou vazby na dospělou osobu. Poznává nové vzorce chování dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, přijímá vymezené hranice a nové role. Učitel zastává velmi výraznou pozici, stává se zástupcem rodiče, jistotou a oporou dítěte v běžném dění i v budování vztahů s vrstevníky.

Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou.ˇČasto vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností., ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a norem. Ve věku dvou let je dítě zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat.

Těmto dětem je potřebné zajistit ještě další podmínky, které reagují na vývojová specifika, individuální potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí. Dítě ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší. Potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.

Vytvoření podmínek vzdělávání dětí od dvou do tří let :

 1. je-li mateřská škola vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti

 2. ve třídě jsou pro zajištění bezpečnosti znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty

 3. jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek

 4. prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost v naplnění potřeby průběžného odpočinku

 5. škola je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby

 6. je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí

 7. mateřská školy vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami

 8. dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty

 9. vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí

 10. učitelka uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup

 11. v mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou.

Zpracovala: E. Juráňová